Resultat i Helsingfors stads budgetförhandlingar

Majoriteten av grupperna som representeras i Helsingfors stadsstyrelse har kommit överens om budgeten för 2021. Grupperna som kom överens är Samlingspartiets fullmäktigegrupp, Gröna förbundets fullmäktigegrupp, Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp.

Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget under sitt möte 16.11.2020. Därefter kommer budgetförslaget att behandlas av stadsfullmäktige som godkänner det under sitt möte 9.12.2020.

Resultatet från budgetförhandlingarna

Driftsekonomi

Kultur- och fritidssektorn

+ 1 miljoner euros tillägg, inga inskrivningar.

Stadsmiljösektorn

+ 2 miljoner euros tillägg, inga inskrivningar.

800 000 euro minskas i hissunderstöd.

Inskrivning: Att särskilt allokera hissunderstöden till områden där användningen av understöden har den största inverkan på att hissrenoveringarna inleds och tillgängligheten förverkligas.

Inskrivning: 1 miljon euro riktas till Energirenässansen

Inskrivning: 1 miljon euro riktas särskilt till underhållet av gång- och cykelleder samt till processen för bostadsproduktion och planeringen av förorterna, exempelvis Östra centrum.

Social- och hälsovårdssektorn

+ 30 miljoner euros tillägg (varav 10 miljoner euro täcks med en överföring från 2020)

Om överföringen ovan konstateras: Av stadsstyrelsens dispositionsmedel för 2020 överförs reservationen på 5 miljoner euro som gjorts för social- och hälsovårdssektorn och 5 miljoner euro i inbesparade medel att användas under 2021 så att dessa 10 miljoner euro allokeras till social- och hälsovårdssektorn. Reservationen på 5 miljoner euro för 2020 inkluderas i överskridningen som orsakats av coronaviruset.

Inskrivning: Staden deltar i yrkesövergripande samarbete med Helsingfors polis enhet för människohandel.

Inskrivning: Inom social- och hälsovårdssektorn fortsätter man förbättra hälsostationernas tjänster i enlighet med målen för projektet Framtidens social- och hälsocentral, och inom sektorn analyseras utvecklingsobjekten för hälsostationernas tjänster och strukturerna som stöder dem.

Inskrivning: Boendekedjan sjukhus - serviceboende - stödboende - vanligt boende för rehabiliteringsklienter inom mentalvården främjas.

Inskrivning: Äldre personers digitala färdigheter främjas. Utvecklingen och igångsättningen av nya digitala innovationer stöds. Digital undervisning stöds i synnerhet för äldre personer och informationen om det existerande utbildningsutbudet effektiveras.

Sektorn för fostran och utbildning

+ 22 miljoner euros tillägg

Innehåller att Helsingforstillägget begränsas till barn under 1 år, ändringen träder i kraft 1.6.2021.

Innehåller tryggande av språkprogrammet.

Inskrivning: Arbetsförhållandena för personalen inom småbarnspedagogiken utvecklas och arbetet görs attraktivare med ändamålsenliga metoder, till exempel med tjänstekläder för utebruk.

Inskrivning: I arbetet med att utveckla det fria bildningsarbetet tryggas Arbis nuvarande särprägel som en mötesplats och aktör inom det fria bildningsarbetet på svenska.

Stadskansliet / allmänt

+ 500 000 euros tillägg till löneutvecklingsprogrammet

+ 300 000 tillägg till bidrag för invånardelaktighet (inkl. små projektunderstöd)

Inskrivning: Kostnaderna som orsakas av coronaviruset följs upp i nämnderna i samband med uppföljningen av ekonomin och verksamheten. Vid behov föreslås rätter att överskrida av nämnderna till stadsstyrelsen och av statsstyrelsen till fullmäktige.

Inskrivning: Resultatlön bevaras för nästa års del. Resultatpremiesystemet utvecklas under 2021 i samarbete med personalorganisationerna så att den eventuella resultatpremien betalas på stadsnivå.

Inskrivning: Överföringen till nästa år av pengarna som i år sparats in inom sysselsättningstjänsterna godkänns. Navigatorn-verksamhetsmodellens möjligheter att svara på klientmängderna som orsakas av den ökade ungdomsarbetslösheten tryggas.

Investeringar

Skolor och daghem: + 11,38 miljoner allokeras enligt följande:

  • Utvidgningen av Oulunkylän ala-aste, totalrenoveringen av Kallion ala-aste och daghemmet Kalevas ersättande nybygge inleds i juni 2021. (Då är behovet av tilläggsfinansiering för dessa nästa år + 4,65 miljoner euro, 4,62 miljoner euro och 1,25 miljoner euro alltså 10,52 miljoner euro).
  • Dessutom reserveras + 0,54 miljoner euro för planeringen av Keski-Pasilan peruskoulu och daghem samt totalt + 30,32 miljoner euro för planeringen av Kottby grundskolas och Koskelan ala-astes ersättande byggnader för att möjliggöra att de kan genomföras under kommande år enligt tidtabellen i detta års budget.
  • Förutom ovannämnda inleds också planeringen av Kannelmäen peruskoulus totalrenovering under 2021.

HST:s kritiska investeringar: + 24 miljoner euro

Byggnad av Fiskehamnens spårväg enligt planen med sikte på slutförande 2024 så att 12 miljoner euro läggs till budgeten för 2021, varav 1 miljon euro till HST och 11 miljoner euro till Stadsmiljösektorn. I tioårsplanen för investeringar justeras de resterande åren till att motsvara målet så att den totala summan för tio år inte förändras.

Förberedelser för planeringen av totalrenoveringarna av Georgsgatans simhall och Östra centrums simhall så att projekten kan inledas 2024 och 2025.

Förberedelser för att tidigarelägga genomförandet av den maritima basen som är bunden till inledningen av byggnaden av Botby.

Helsingfors budget