Helsingfors, flygbild

Skillnaderna mellan Helsingforsbornas upplevda trygghet i olika bostadsområden har förblivit lika stora

Av resultaten för Helsingfors trygghetsundersökning framgår att det finns skillnader mellan bostadsområdena vad gäller hur trygga invånarna upplever sitt område. Även om skillnaderna i den upplevda tryggheten mellan bostadsområdena är betydande, är de dock på samma nivå som i tidigare undersökningar. Stadsborna oroar sig mest över minskningen av grönområden, nedsmutsningen och förstöringen av platser samt marginaliseringen.

En central fråga i Helsingfors trygghetsundersökning är hur trygga personer som svarar känner sig när de promenerar ensam i sitt bostadsområde sent på fredags- eller lördagskvällen. I de flesta områdena har läget förblivit likadant, och endast i få områden har otryggheten ökat eller minskat avsevärt.

Majoriteten, det vill säga tre av fyra, av personer som svarade från hela staden upplever sitt bostadsområde tryggt sent på veckoslutskvällarna. I vissa områden känner ungefär en tredjedel sig otrygga i sitt grannskap på veckoslutskvällarna, medan i de områden som upplevs tryggast tycker bara cirka tre procent så. I östra stordistriktet upplevs tryggheten vara sämre än i genomsnitt.

Otrygghet upplevs mest i de områdena som enligt de socioekonomiska mätarna klarar sig sämst.

När man ser våld och droger, orsakas en otrygghetskänsla. Våld som syns i det egna bostadsområdet och den upplevda otryggheten i bostadsområdet på veckoslutskvällarna har en tydlig koppling. Att man ser våld påverkar otrygghetskänslan mer än tecken på drogmissbruk. Våld och drogmissbruk har en mycket stark korrelation, det vill säga de båda är synliga i samma områden.

Stadsborna oroar sig över minskningen av grönområden, nedsmutsningen och förstöringen av platser samt marginaliseringen

Det visade sig att Helsingforsborna har tre mest allmänna anledningar till oro: minskning av grönområden, nedsmutsning och förstöring av platser samt marginalisering. Enligt undersökningen oroar sig cirka 40 procent av invånarna över dessa minst ganska mycket. Invånarna oroade sig minst över hem för specialgrupper, utskänkning av alkohol till berusade och alkoholkonsumtion i offentliga platser.

Den äldsta åldersgruppen, över 65-åringar, oroar sig mest för problemen i sitt bostadsområde. Till exempel bara var fjärde av personer under 25 år oroade sig för förstöringen och nedsmutsningen av platser.

Oron för social oordning har dock ökat under de senaste sex åren. Upplevd social oordning och osäkerhet har också en stark koppling.

Helsingfors trygghetsundersökning utreder stadsbornas upplevelser av trygghet

Helsingfors trygghetsundersökning utreder var tredje år stadsbornas upplevda trygghet till exempel i det egna bostadsområdet eller i stadskärnan. Materialet och analyserna om det koncentrerar sig på stadsbornas vardag och konkreta saker i synnerhet i det egna bostadsområdet som olika internationella situationer antagligen inte påverkar på ett betydligt sätt. Trygghetsundersökningen har gjorts i nästan samma form redan i cirka tjugo år.  

Det nyaste forskningsmaterialet samlades in i slutet av 2021 innan Ryssland attackerade Ukraina, så resultaten visar inte krigets eventuella effekter på stadsbornas upplevda trygghet. Undersökningens målgrupp var 15–79-åriga personer i Helsingfors. Frågeformuläret skickades till 7 818 personer varav 3 980 svarade på det. Undersökningen genomfördes av Helsingfors stad och Helsingfors polis.  

De nu publicerade analyserna är en del av undersökningsserien vars artiklar publiceras i tidskriften Kvartti. Om undersökningens resultat har det hittills publicerats en artikel (Keskinen & Kainulainen-d’Ambrosio 2022) som behandlar den allmänna utvecklingen av upplevd trygghet i staden.

Foto: Jussi Hellsten

Mer information:

Vesa Keskinen: Helsinkiläisten turvattomuuskokemuksissa suurta aluevaihtelua – erot asuinalueiden välillä eivät ole kuitenkaan syventyneet, (forskningsartikel på finska)
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 21.6.2022

Jukka Hirvonen: Huolenaiheet ja sosiaalinen epäjärjestys omalla asuinalueella – Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksia
(forskningsartikel på finska)
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 21.6.2022

Helsingfors stads nyhet 12.5 Helsingforsbor upplever sin hemstad fortfarande trygg