Helsingfors stadsfullmäktige behandlade både motioner av enskilda ledamöter och gruppmotioner

Fullmäktige höll den 7 oktober ett sammanträde, i vilket en stor del av ledamöterna deltog genom fjärruppkoppling. De som var närvarande i fullmäktigesalen följde rekommendationen att använda munskydd. Vid sammanträdet behandlades motioner väckta av fullmäktigeledamöter och gruppmotioner av De gröna och SDP.

SDP föreslog i sin gruppmotion att Helsingfors ska främja en ändring av samkommunen HRT:s finansiering så att kommunerna i fortsättningen står för en större andel av kostnaderna än i nuläget.

De gröna föreslog i sin gruppmotion att 100 000 träd ska planteras i Helsingfors för att öka stadens trivsel, stadsbornas välbefinnande och bekämpa klimatförändringen och dess bieffekter.

Fullmäktige godkände stadsstyrelsens svar på båda motionerna.

Lång diskussion om motioner

Sammanlagt 26 fullmäktigemotioner behandlades, varav en del bordlades till nästa sammanträde.

De motioner som väckte mest debatt gällde ytterkläder för daghemsanställda, ordinarie personalrepresentation i räddningsnämnden och bättre tillsynsmöjligheter för nämnden och en utredning om Helsingfors stads upphandling av externa experttjänster.

Stadsfullmäktige fattade också beslut om försäljnings- och arrendeprinciper för en tomt i Sörnäs och godkände arrendeprinciper för bostadstomter i Sockenbacka, Staffansby och Böle, med köpoption för en del av dem.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.