Stadsfullmäktige diskuterade initiativ från ungdomar och utgångspunkter för beredningen av budgetförslaget

De unga önskar mer information om sina möjligheter att påverka

I initiativen från ungdomar i åldrarna 13–17 år föreslogs bland annat en kameraövervakningskampanj i HRT-bussarna, en multirink till Zachrisbackens skola, bättre ungdomstjänster i centrumbiblioteket Ode, mer information om möjligheterna för unga att påverka och en klimatidékampanj mellan skolor i Helsingfors. Under höstperioden hade sammanlagt sju initiativ tagits.

Helsingfors ungdomsråd fäste i sitt utlåtande om initiativen avseende vid att de unga inte tillräckligt bra känner till sina möjligheter att påverka och inte heller initiativsystemet. Ungdomsrådet anser att informationen om dessa bör förbättras.

Ungdomsrådet påpekar också att de som bereder svaren på initiativen inte har tillräckligt bra kontakt med de unga och efter att ha besvarat ett initiativ inte heller berättar hur initiativet avancerar. Tre ledamöter i ungdomsrådet, Virva Paloviita, Sigrid Autio och Antti Avoranta, som hade närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges sammanträde, tog i sina inlägg fasta på samma frågor.

Initiativen från ungdomar och svaren på dem 

Stadsfullmäktige behandlade också initiativ som stadsbor tagit under höstperioden 1.7–31.12.2018. I de tolv initiativen föreslogs bland annat inrättande av en tjänst som äldreombudsman, bevarande av Malms flygfält, renovering av Mellungsbacka metrostation och gratis kollektivtrafik för 65 år fyllda.

Initiativen från kommuninvånare och svaren på dem

Remissdebatt om beredningen av budgetförslaget

Fullmäktige förde också en remissdebatt om beredningen av budgetförslaget för nästa år. Stadsstyrelsen behandlar senare i vår budgetramen och anvisningarna för utarbetandet av budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. 

Förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 publiceras som borgmästarens förslag i oktober 2019. De kommer till behandling i stadsfullmäktige i november 2019.

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

Stadsfullmäktige godkände dessutom ledamoten Jörn Donners anhållan om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Laura Finne-Elonen utsågs till ny ledamot i stadsfullmäktige för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 24.4 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska)

Röstningskartorna från fullmäktige publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen från sammanträdet. 


DELA