Stadsfullmäktige godkände 2021 års bokslut

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22 juni Helsingfors stads bokslut för år 2021. Fullmäktige behandlade dessutom revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021 och godkände detaljplanelösningar.

Staden har skött sin ekonomi långsiktigt och den vilar på en stadig grund. Enligt bokslutet fortsatte staden år 2021 med de omfattande investeringarna som en växande stad behöver. Investeringsutgifterna för 2021 var 890 miljoner euro. Investeringsutgifterna var de näst högsta genom alla tider.

Räkenskapsperiodens resultat var 350 miljoner euro, vilket var nästan 150 miljoner svagare än föregående år.

Fullmäktige behandlade revisionsnämndens utvärderingsberättelse

Fullmäktige behandlade också revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021 och revisionsberättelsen. Fullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna i fråga gett om denna.
Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att före utgången av året förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

Fullmäktige godkände också detaljplaneändringar för Kottby, Månsas och Haga.

Detaljplanelösningen för Pohjolagatan 45 och 47 gör det möjligt att ersätta den nuvarande skolbyggnaden, som har för lite utrymme, med en större nybyggnad för ca 500 elever. Tack vare nybyggnaden får de svenskspråkiga eleverna möjligheten att gå hela grundskolan i en skolbyggnad.

Detaljplanelösningen för Landboasvägen 34 och 36 i Månsas gör det möjligt att bygga tre nya flervåningshus. Antalet invånare ökar med ca 150.

Detaljplanelösningen gäller Steniusplanens område i Haga som ligger söder om Hoplax station. Antalet invånare ökar med ca 350.

Alla beslut som stadsfullmäktiges fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska) . Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Stadsfullmäktige sammanträder följande gång den 24 augusti kl. 18.

Bild: Kari Ylitalo