Projektet Helsinki Garden

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för Bortre Tölö – projektet Helsinki Garden fortskrider

Helsingfors stadsfullmäktige godkände den 12 februari en detaljplaneändring för Bortre Tölö som öppnar vägen för projektet Helsinki Garden.

Detaljplaneändringen gäller parkområden, idrottsområdet, gatuområden och parkeringsplatsen i norra delen av Djurgårdsparken i Bortre Tölö. Det blir möjligt att i området bygga en underjordisk multifunktionsarena samt verksamhetslokaler och bostäder vid Nordenskiöldsgatan, dvs. projektet Helsinki Garden kan genomföras.

Det är meningen att inkludera byggnaden för Helsingfors ishall i projektet och ändra ishallen till en mindre multifunktionsarena och motions- och idrottslokaler. Under marken byggs dessutom ishallslokaler för träning och en parkeringsanläggning.

I området får byggas en multifunktionsarena för upp till 16 000 personer. Den underjordiska parkeringsanläggningen får ca 1 000 bilplatser. För projektet har det utarbetats en trafikplan, som beaktar det omfattande byggprojektets effekter på de olika trafikformerna.

Att detaljplanen genomförs innebär både kostnader och inkomster för staden. Investeringar av engångskaraktär är bland annat parkanläggningsarbeten, ändring av en bollplan så att den lämpar sig för vinterbruk och rivning av en övertryckshall, vilket medför kostnader på ca 4,5 miljoner euro. Kostnaderna för en eventuell anskaffning av en ny träningshall för Isbanestiftelsen beräknas bli 6,5–10,5 miljoner euro. Driftsutgifterna står för en andel på uppskattningsvis 400 000–1 200 000 euro om året.

Staden beräknas få intäkter av försäljningen eller utarrenderingen av tomterna. Kapitalvärdet på den planlagda byggrätten är cirka 65 miljoner euro. Enligt en riktgivande bedömning ökar projektet Helsinki Garden stadens intäkter från kommunalskatt med sammanlagt ca 10 miljoner euro och intäkterna från samfundsskatt med ca 3 miljoner euro i byggfasen.

Rantanen och Haglund nya fullmäktigeledamöter

Stadsfullmäktige beviljade Silvia Modig (VF) och Elina Moisio (Gröna) avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. De grönas Tuomas Rantanen blir ordinarie ledamot i Moisios ställe och Vänsterförbundets Mia Haglund i Modigs ställe. Fullmäktigeledamöternas mandattid slutar vid utgången av maj 2021.

Mer pengar för ombyggnad av M100-tåg

Stadsfullmäktige godkände en höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av M100-metrotågen. Beslutet baserar sig på en framställning från direktionen för trafikaffärsverket, och det nya maximipriset för projektet är totalt 31,22 miljoner euro.

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet 12 februari kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.