Stadsfullmäktige godkände projektplan för nybyggnaden för Maatullin peruskoulu, daghemmet Maatulli och lekparken Maatulli

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 30 mars projektplanen för nybyggnaden för Maatullin peruskoulu, daghemmet Maatulli och lekparken Maatulli och detaljplaneändringar för Degerö och Drumsö. Dessutom ordnades en frågestund.

Vid frågestunden behandlades ledamoten Ville Jalovaaras fråga om vinterväghållningen i Helsingfors, ledamöterna Minja Koskelas och Ozan Yanars frågor om situationen för flyktingarna från Ukraina i Helsingfors och ledamöten Mikko Paunios fråga om hur produktionen av fjärrvärme till ett skäligt pris kan säkras i Helsingfors. Frågorna besvarades av de biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki, Nasima Razmyar och Daniel Sazonov.

På inspelningen av fullmäktiges sammanträde på Helsingforskanalen kan du se frågestundens diskussion.

Nybyggnad för skolelever, daghem och lekparksverksamhet i Stapelstaden

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för nybyggnaden för Maatullin peruskoulu, daghemmet Maatulli och lekparken Maatulli. Byggnaden ska uppföras mitt i Stapelstadens bostadsområde, på ett kvartersområde som gränsar till Landtullsgränden och Gymnasiestigen.

Maatullin ala-astes nuvarande skollokaler är i dåligt skick och otillräckliga för det kommande antalet användare och motsvarar inte de funktionella målen i läroplanen och planen för småbarnspedagogik.

De nya lokalerna planeras för ca 700 elever, ca 240 barn inom småbarnspedagogiken och förskolan samt lekparksverksamhet. Projektet tillför ca 65 nya platser till småbarnspedagogiken och ca 220 till grundskoleundervisningen.

Projektets maximipris är 40 270 000 euro.

Detaljplaneändringar för området kring Degerö köpcentrum och Drumsö

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för området kring Degerö köpcentrum och en detaljplaneändring för Norrsvängen 34–38 på Drumsö.

På Degerö möjliggör detaljplaneändringen kompletteringsbyggande på Degerövägens nuvarande gatuområde och längs med vägen. Degerö centrum blir mer urbant och innerstadsliknade. Bostadsbyggandet kommer att utvidga köpcentrumkvarteret till ett tätt och funktionellt centrum för ön. Antalet invånare ökar med ca 700.

På Drumsö gäller detaljplaneändringen en tomt för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader på adressen Norrsvängen 34–38, som ska göras om till ett kvartersområde för flervåningshus. Syftet med ändringen är att huvuddelen av tomtens värdefulla byggnader och bergsterrängen med sin växtlighet på gårdsområdet som gränsar till Örnbergets park ska kunna bevaras och skyddas.

Byggnaderna från 1950-talet, som nu står tomma, ska delvis bevaras och skyddas och byggas om till bostäder. Dessutom ska nya byggnader uppföras på tomten. Planändringen ökar antalet invånare med ca 144.

Stadsfullmäktiges alla beslut från sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Fors Blomqvist Architects