Illustration från Skattuden

Stadsfullmäktige höll frågestund och behandlade uppföljningsrapport om BM-programmet

På frågestunden vid stadsfullmäktiges sammanträde den 5 maj togs det upp två frågor: hur det havsnära Helsingfors öppnas upp på sommaren och hur staden kan bli attraktivare för inflyttare. Fullmäktige behandlade också uppföljningsrapporten om Programmet för boende och markanvändning och beslutade om en detaljplaneändring för Skatudden.

Stadsfullmäktiges sammanträde började med en frågestund, under vilken två frågor behandlades. Ledamoten Fatim Diarra frågade hur det havsnära Helsingfors öppnas upp för stadsborna på sommaren om epidemiläget håller sig lugnt. Frågan besvarades av biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Ledamoten Mari Rantanen frågade om stadens attraktivitet för inflyttare och hur den ämnar reagera på att allt fler flyttar bort från staden. Också den här frågan besvarades av biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Fullmäktige behandlade uppföljningsrapport om BM-programmet

Stadsfullmäktige antecknade uppföljningsrapporten 2021 om Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020. Stadsfullmäktige godkände i november 2020 genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (BM-programmet 2020). I programmet anges stadens bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål samt delmålen för programperioden. Hur programmets mål har uppnåtts och de viktigaste förändringarna i omvärlden rapporteras årligen till stadsfullmäktige.

Uppföljningsrapporten 2021 innehåller en översikt över Helsingfors stads aktuella bostadspolitiska läge och bostadsproduktionens utsikter och en utredning om hur målen för BM-programmet 2020 hittills har uppnåtts. En utvärdering av de på våren 2019 godkända riktlinjerna för Helsingfors tomtöverlåtelse ges för kännedom i samband med uppföljningen.

Detaljplaneändring för Skatudden

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller ett strandområde framför tull- och packhuset vid Skatuddskajen 4 på Skatudden. Detaljplanelösningen gör det möjligt att i området bygga en affärs- och kontorsbyggnad i fyra våningar, huvudsakligen i trä. Stora Enso Abp är huvudanvändare i byggnaden. Dessutom finns planer på att placera andra kontors- och affärslokaler, såsom ett hotell, i byggnaden.

Målet är att strandområdet på Skatudden utvecklas som ett offentligt område med inriktning på gångtrafik, som en förlängning av strandstråket från Salutorget mot Skatuddens spets. Byggnadens lokaler och funktioner på gatuplanet stöder bildningen av en aktiv och trivsam gångmiljö. Rutten för långtradartrafiken från hamnen på Skatudden ändras så att det är möjligt att utveckla strandområdet.

Fullmäktige behandlade vid sitt sammanträde också en motion från Gröna fullmäktigegruppen om förverkligande av terapigaranti i Helsingfors. Dessutom beviljade fullmäktige på begäran Paavo Väyrynen avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Väyrynen efterträds för den återstående fullmäktigeperioden av första ersättaren i Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp Mauri Venemies.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.