Stadsfullmäktiges publikläktare förblir stängd till utgången av juli

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 4 maj att stadsfullmäktiges publikläktare hålls stängd till 31 juli 2020. Stadsstyrelsen godkände dessutom ett förslag till verksamhetsprinciper och specialvillkor för medborgarbudgeteringen under perioden 2020–2021.

Till följd av coronaepidemiläget och i syfte att minimera fysiska sammankomster hålls publikläktaren i stadsfullmäktiges sessionssal stängd till 31 juli 2020. Beslutet baserar sig på en ändring i kommunallagen (1.5.2020), enligt vilken ett kommunalt organs offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt på det sätt som kommunstyrelsen anger i sitt beslut ända till utgången av juli.

Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträden kan följas elektroniskt på Helsingforskanalen på helsinkikanava.fi/sv. Helsingforskanalen har redan före epidemiutbrottet varit den huvudsakliga kanalen för att följa sammanträdena.

Det röstas i fortsättningen två gånger per fullmäktigeperiod om medborgarbudgeten

Stadsstyrelsen godkände ett förslag till verksamhetsprinciper och specialvillkor för medborgarbudgeteringen för perioden 2020–2021 och antecknade utredningen om genomförandet av medborgarbudgeteringen 2018–2019. Enligt beslutet förlängs tiden för medborgarbudgeteringen till två år och samtidigt fördubblas anslaget för ändamålet från tidigare 4,4 miljoner euro till 8,8 miljoner euro.

En anmärkningsvärd revidering i verksamhetsprinciperna är riktlinjen om att idéer som i princip gäller samma objekt och service kan slås samman och beredas inom ett och samma förslag så att överlappande förslag kan undvikas. Det är alltjämt möjligt att i realtid följa hur omröstningsresultatet framskrider. Däremot går det inte längre att ändra ett röstningsbeslut i efterskott.

Stadsstyrelsen godkände en ändring i principerna och specialvillkoren för medborgarbudgeteringen enligt ett motförslag av Reetta Vanhanen (Gröna), som går ut på att kostnaderna för ett enskilt förslag i röstningen får vara högst 50 procent av helhetsbudgeten för området.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto går med i det internationella nätverket European Forum of Technical and Vocational Education and Training

European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) är en europeisk sammanslutning som består av anordnare av yrkesutbildning och andra organisationer med anknytning till yrkesutbildning.

Nätverket har som mål att stödja och främja utvecklingen av yrkesutbildningen i Europa. Det bevakar yrkesutbildningens och dess medlemmars intresse i EU och främjar bildandet av nätverk med arbetslivet och forskningsinstitutioner. Att stadens yrkes- och vuxeninstitut Stadin ammatti- ja aikuisopisto går med i nätverket stöder dess strävan att vara en synlig och trovärdig internationell aktör.

Stadsstyrelsen godkände dessutom att institutet blir medlem i Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och KNX Finland ry. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry är ett samarbets- och nätverksforum för yrkesläroanstalter och lärare. KNX Finland ry är den ledande föreningen för utveckling av fastighetsautomation.

Medlemskapet i såväl STUL som KNX Finland är motiverat med tanke på den föränderliga yrkesutbildningen. Växelverkan mellan lärare och framstående aktörer i arbetslivet bidrar till att utveckla undervisningen, då lärarna har direkt kontakt till färska förändringar i branschen.

Alla beslut från stadsstyrelsens sammanträde kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet har publicerats. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.