Stadsstyrelsen beviljade 2020 års allmänna understöd och understöd för invånardelaktighet

Stadsstyrelsen fattade på sitt sista sammanträde för i år beslut om att bevilja 864 200 euro i allmänna understöd och 786 100 euro i understöd för invånardelaktighet för år 2020. Stadsstyrelsen tillsatte också ett nytt ungdomsråd.

Stadsstyrelsen beviljade sammanlagt 864 200 euro i allmänna understöd. Budgeten för år 2020 innehåller ett anslag på 2,1 miljoner euro reserverat för understöd som stadsstyrelsen kan bevilja. Allmänt understöd beviljas organisationer vars verksamhet inte hör till verksamhetsområdet för någon av nämnderna.

Understöd för invånardelaktighet beviljades till en sammanlagd summa av 786 100 euro. Understöd beviljas verksamhet som är i linje med Helsingfors stads strategi, som kompletterar stadens verksamhet, som är allmännyttig, öppen och i regel avgiftsfri, som är innovativ och som på ett mångsidigt sätt riktar sig till olika befolkningsgrupper. Målet med den verksamhet som ges understöd ska vara att förbättra invånarnas engagemang, påverkningsmöjligheter och samhörighet samt områdets trivsamhet och dragningskraft.

Mera information om de bidrag som har beviljats och om ansökningsprocessen finns i bilagorna till föredragningslistan.

Stadsstyrelsen tillsatte Helsingfors ungdomsråd 2020–2021

Stadsstyrelsen tillsatte Helsingfors ungdomsråd för åren 2020–2021. Rådet har till uppgift att främja och stödja de ungas möjlighet att få sin röst hörd och deras delaktighet samt ungdomsverksamhetens inverkan på staden och på planeringen, genomförandet och uppföljningen av stadens olika sektorers verksamhet.

Till Helsingfors nya ungdomsråd hör 30 ungdomar som utsetts genom val. Valet, som ordnades av kultur- och fritidssektorns ungdomsservice, förrättades 11–22.11.2019 vid skolor och läroanstalter. Både stadens och privat upprätthållna skolor och läroanstalter deltog i genomförandet av valet. I valet avgav man sin röst digitalt med hjälp av appen nVotes. Väljarna identifierade sig med skolans eller läroanstaltens e-postlösenord eller med lösenord som getts dem individuellt.

Det avgavs sammanlagt 9 396 röster i valet, och valdeltagandet var 35,4 procent.

Ungdomsrådets sammansättning framgår av förslaget.

Stadsstyrelsen sammanträder nästa gång i januari

Stadsstyrelsens sammanträde den 16 december var dess sista för i år. År 2020 fortsätter stadsstyrelsen att sammanträda på måndagar. Det första sammanträdet under vårsäsongen äger rum 13.1 och det sista 22.6.

Det ordnas inga sammanträden 17.2 och 13.4. Stadsstyrelsens morgonskolor hålls 26.3, 23.4 och 28.5.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Läs mera:

Helsingfors stad beviljar understöd