illustration: Kulosaari.

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande om väghållning och trafikplanering till NTM-centralen

Helsingfors stadsstyrelse gav av ett utlåtande om planen för väghållning och trafikplanering åren 2022-2025 till Nylands NTM-central. Dessutom godkände stadsstyrelsen detaljplaneändringen för Kvarteret Staren.

I sitt utlåtande till Nylands NTM-central om väghållning och trafikplanering konstaterar stadsstyrelsen att finansieringen för väghållning är liten i förhållande till det eftersatta underhållet och investeringsbehovet. Man bör höja finansieringen för väghållningen vid Nylands NTM-central permanent, eftersom varutransporterna, invånarantalet och arbetsplatserna i området ökar som en följd av den ekonomiska utvecklingen och exploateringen.

Stadsstyrelsen konstaterar också att staten bör delta i utvecklingen av vägnätet på så sätt att det stödjer målsättningarna för bostadsproduktionen som fastställs i MBT 2019-planen för Helsingforsregionen. Med hänsyn till detta är det viktigt att bygga de planskilda korsningarna i Kungseken, Malm (Luftbron) och Björkholmen.

Detaljplanen för Kvarteret Staren går vidare till fullmäktige

Dessutom godkände stadsstyrelsen detaljplaneändringen för Kvarteret Staren. Detaljplaneändringen gäller en tomt i Kampen vid Eriksgatan, Albertsgatan och Kalevagatan som Kojamo Abp köpt av staden, och där YH Metropolia tidigare verkade.
Efter att Metropolias undervisning flyttat till Kvarnbäcken ska kvarteret användas för bostäder, affärslokaler och kontor. Planen gör det möjligt att riva bostadsflygeln och laboratoriet som nu finns på tomten, och medger att bostadshus byggs till i stället.

Detaljplanens mål är att skydda de gamla byggnaderna, utveckla livskraften i centrum, erbjuda mångsida verksamhetsställen för företag samt att skapa en levande, särpräglad och trygg stadsdel. Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.