Trafik i Helsingfors. Bild: Jussi Hellsten

Stadsstyrelsen godkände programmet för utveckling av trafiksäkerheten i Helsingfors

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 7 mars programmet för utveckling av trafiksäkerheten i Helsingfors för 2022–2026 som riktgivande. Dessutom beslutade stadsstyrelsen att inrätta 162 tjänster inom fostrans- och utbildningssektorn.

De åtgärder som fastställs i programmet för utveckling av trafiksäkerheten förläggs i huvudsak till åren 2022–2026, men målen, målgrupper och tyngdpunkter för trafiksäkerhetsarbetet planeras på längre sikt.

Den långsiktiga visionen av trafiksäkerhetsarbetet i Helsingfors sträcker sig till år 2050. Den baserar sig på det för hela Europa gemensamma målet att antalet dödsfall och allvarliga olyckor i trafiken ska sjunka till noll fram till år 2050. Ett delmål är att antalet dödsfall och personskador i trafiken ska halveras från nivån år 2020 fram till år 2030.

Som åtgärder i programmet för utveckling av trafiksäkerhet nämns bland annat att förbättra säkerheten vid anslutningar, korsningar och övergångar samt att lugna ner trafiken.

Avsikten med programmet är att påverka säkerheten för alla som rör sig i Helsingfors, men åtgärderna fäster särskild uppmärksamhet vid trafiksäkerheten för barn och unga samt fotgängare och cyklister.

Programmet för utveckling av trafiksäkerheten i Helsingfors 2022-2026 (pdf, på finska)

162 nya tjänster inrättas vid fostrans- och utbildningssektorn

Stadsstyrelsen beslutade att inrätta 162 tjänster vid fostrans- och utbildningssektorn från och med 7.3.2022. Genom beslutet inrättas bland annat tjänster för 30 lärare och 30 speciallärare, 27 speciallärare i grundskolor och 63 lektorer i grundskolor.

Fler lärar- och lektorstjänster behövs både inom grundutbildningen och gymnasieutbildningen när antalet elever och studerande ökar. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av lektorstjänster inom studievägledning. Även specialundervisningen och S2-undervisningen (finska som andra språk) ökar.

Genom att inrätta tjänster minskar behovet av timlärare, vilket främjar en stadigvarande lärarkår och underlättar tillgången på personal.

Ändring i förvaltningsstadgan föreslås i anslutning till social- och hälsovårdens och räddningsväsendets struktur

Stadsstyrelsen föreslår en ändring i förvaltningsstadgan gällande social- och hälsovårdens och räddningsväsendets struktur. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn bildas 1.1.2023 för att uppfylla kraven på särredovisning i lagkomplexet om vården och förtydliga styrningen av den uppgiftshelhet som följer av lagstiftningen om vården.

Avsikten är att inom sektorn inrätta en socialvårds-, hälsovårds- och räddningsnämnd och dess räddningssektion samt en sektion för individuella ärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmiljönämnden till en ny servicehelhet inom den nya sektorn. Ändringen orsakar även ändringar i sektorchefens och räddningskommendörens och övriga tjänsteinnehavares befogenheter.

Det slutliga beslutet om ändringen i förvaltningsstadgan fattas av stadsfullmäktige.

Vidare fattade stadsstyrelsen beslut om att exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen ska vara möjliga framöver. Beslutet gäller 10.3–9.4.2022, eller tills man beslutar om annat i ärendet.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Jussi Hellsten