Stadsstyrelsen godkände ramen för Helsingfors budgetförslag för nästa år

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 27 juni anvisningar för arbetet med stadens budgetförslag och ekonomiplan för åren 2023–2025 och helhetsramen för driftsekonomin på stadsnivå som ingår i anvisningarna. Stadsstyrelsen godkände också investeringsramen per budgetmoment och det preliminära investeringsprogrammet för åren 2023–2032. Stadsstyrelsen skickade dessutom anvisningar för utarbetande av budgetförslaget till nämnderna och direktionerna som de ska följa då de gör upp budgeten.

Ramen för budgetförslaget 2023 och anvisningarna för utarbetande grundar sig på den allmänna ekonomiska utvecklingen och ändringen i stadens skattefinansiering som beror på reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Helhetsramen för kostnaderna i driftsekonomin på stadsnivå för år 2023 är cirka 2,1 miljarder euro. Helsingfors ansvarar också i fortsättningen för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Staten kommer dock att från och med 2023 finansiera tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I och med vårdreformen halveras Helsingfors ekonomiska volym och ungefär hälften av stadens skattebas överförs till staten.

Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland

Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. Som förutsättning för verkställande av beslutet är att också välfärdsområdena i Nyland fattar ett beslut med samma innehåll.

Enligt stadsstyrelsen är det ändamålsenligt att samarbetet mellan Helsingfors och välfärdsområdena i Nyland fortsätter, eftersom de i fortsättningen också kommer att ha uppenbara gemensamma långvariga mål inom intressebevakning.

Dessutom finns det ett behov av att granska frågor som gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i hela Nyland inklusive specialsjukvårdstjänster och andra frågor som gäller HUS.

Nya riktlinjer för tillgänglighet i Helsingfors för åren 2022–2025

Stadsstyrelsen godkände också Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet för åren 2022–2025. Syftet med tillgänglighetsriktlinjerna är att de ska fungera som gemensamma allmänna riktlinjer för hela staden och alla sektorer inom arbetet för tillgänglighet.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Sakari Röyskö