Stadsstyrelsen godkände villkoren för att bevilja hemtjänsten parkeringstillstånd

Vid sammanträdet 30 november godkände stadsstyrelsen villkoren för att bevilja hemtjänsten parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet kan beviljas kommunal hemtjänst, för uppgifter inom boendetjänster eller hemsjukvården samt för specialuppgifter avsedda för personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Detta innebär en avsevärd förbättring för hemtjänsten och övriga som erbjuder tjänster i hemmet, det blir lättare att parkera och de anställda sparar tid.

Tillståndet ger rätt att parkera på gatan eller ett annat område som kommunen förvaltar oavsett förbud eller begränsning, exempelvis att parkera på en avgiftsbelagd plats utan att betala, på ett område med trafikmärket Parkering förbjuden eller att stå längre på en plats som har en fastslagen maxtid.

Med tillståndet får man också rätt att parkera var som helst på en gårdsgata, såvitt det inte orsakar en betydlig olägenhet för trafiken på gårdsgatan.

För hemvårdens parkeringstillstånd debiteras en engångsavgift på 100 euro. Tillståndet gäller per fordon i hela stadens område och det beviljas för högst två år.

Parkeringstillståndet beviljas av Helsingfors stads stadsmiljösektor på ansökan av social- och hälsovårdssektorn eller HUS. En privat företagare kan få parkeringstillståndet förutsatt att denne är leverantör av kommunens konkurrensutsatta tjänster för servicesedlar.

Enligt en grov uppskattning gör hemtjänsten årligen cirka tre miljoner besök, varav ungefär hälften med bil. Uppskattningsvis 600 parkeringstillstånd ska skaffas åt offentliga aktörer. Hur många privata som ska beviljas tillståndet är oklart, men antagligen inte lika många.

Projektplanen för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kvarnbäcken går vidare till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kvarnbäcken. Projektet omfattar ca 10 350 m2 bruttoyta och byggkostnaderna får högst uppgå till 48 044 000 euro.

Projektplanen gäller ett nybygge för Stadin ammatti- ja aikuisopisto och dess skolhus för utbildning inom bygg- och husteknik, som placeras i Kvarnbäcken intill Ring I, i närheten av yrkeshögskolan Metropolia. Nybygget ersätter de befintliga lokalerna som nu används för bygg- och husteknikbranschens utbildning vid Sturegatan, Abraham Wetters väg och Vuokkiniemigatan.

Skolan placeras i Kvarnbäcken, vilket baserar sig på en notering i Helsingfors stadsstrategi 2017, enligt vilken Helsingfors gör satsningar på fysiska lärmiljöer som främjar inlärningen av kunskaper som behövs i arbetslivet och informationssamhället. I anslutning till yrkeshögskolan Metropolia i Kvarnbäcken bildas ett internationellt attraktivt campus för byggbranschen, där det utbildas proffs på yrkeshögskolenivå och andra stadiet.

Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige får redogörelse för åtgärderna i utvärderingsberättelsen 2019

Stadsstyrelsen beslutade lämna stadsfullmäktige en redogörelse för åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen för 2019. Stadsstyrelsen och de behöriga nämnderna gav i maj utlåtanden till revisionsnämnden om att vidta åtgärder som föreslogs i utvärderingsberättelsen för 2019. I utlåtandena föreslogs de åtgärder som förvaltningarna och affärsverken hade för avsikt att vidta med anledning av utvärderingsberättelsen.

Redogörelsen kan läsas här (pdf, på finska) 

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden