Aina Mukana-appen tydliggör vårdansvaret i joursituationer. Bildkälla: Helsingfors stad, social- och hälsovårdssektorn.

Telefonguide för joursituationer underlättar arbetet för vårdare inom hemvården och på vårdhemmen i akuta situationer

Helsingfors vill vara världens mest fungerande stad. Funktionalitet innebär framför allt smidighet i vardagen och arbetet både för stadens invånare och anställda. Ett praktiskt exempel på att göra arbetet smidigare och förbättra kvaliteten är en ny mobilapp för hemvårdens och vårdhemmens vårdare. Tack vare Aina Mukana-tjänsten har vårdarna alltid med sig guiden för joursituationer och i akuta situationer har de snabb tillgång till anvisningar. Med hjälp av tjänsten kan vårdarna snabbt identifiera vårdbehovet på ett bättre sätt än tidigare. Så här fungerar det digitala Helsingfors.

Fram till år 2030 uppskattas antalet Helsingforsbor över 75 år öka med cirka 70 000. Det ökande antalet äldre personer utmanar staden att utveckla och anordna tjänster för en allt större grupp. Samtidigt kommer äldrevården sannolikt att koncentreras alltmer till hemvården, vilket innebär att staden måste utveckla nya slags lösningar för vårdarbetet. Många vårdare inom hemvård och effektiverat serviceboende har bara haft lite övning i joursituationer i sin utbildning. Vårdarna behöver nya verktyg som stöd för sitt arbete. Digitala verktyg och en gemensam verksamhetsmodell ökar även patient- och arbetssäkerheten.

Aina Mukana-appen tydliggör vårdansvaret i joursituationer

Målet med den nya Aina Mukana-appen, som hemvårdens vårdare får tillgång till, är att vårdare inom hemvården och på vårdhemmen med hjälp av appen på ett bättre sätt än tidigare ska kunna identifiera patienter som behöver hjälp i akuta situationer och göra en snabb vårdbedömning. Aina Mukana-appen tydliggör även vårdansvaret i joursituationer och minskar onödiga första hjälpen-larm och patientflyttningar till jourmottagningen och sjukhuset. Målet är att hitta det bästa möjliga sättet att sköta joursituationer inom hemvården och på vårdhemmen. Vid vården av klienter i en akut situation är det viktigt att vårdaren snabbt ska kunna hitta och använda sig av vårdanvisningarna, det vill säga att de alltid är med, precis som appens namn antyder (aina mukana = alltid med).

”Aina Mukana-appen stärker varje vårdares egen kunskap att agera i utmanande klientsituationer och hjälpen som de äldre behöver påbörjas snabbt. Det är fint att Helsingfors även möjliggör genomförande av mindre digitala idéer och svarar på behoven ute på fältet”, säger projektchef Tuula Lahti.

Aina Mukana-appen används inom Helsingfors hemvård samt dygnetruntvård vid egna och köptjänsternas enheter. Dess handlingsanvisningar baseras på Helsingfors konsultationspraxis, så den kan inte användas i andra organisationer som sådan. Basmaterialet i appen består av joursituationernas tidigare guide i pappersformat, vars hela innehåll finns i appen. Med hjälp av den information som rapporteras om vårdsituationen, såsom patientens andning, puls, blodtryck, nivåer av medvetande och smärta samt uppförande, kan appen rekommendera åtgärdsförslag för vårdaren.

Helsingfors söker aktivt nya tjänster som kan utvecklas digitalt och baserat på artificiell intelligens

Helsingfors stad söker aktivt nya vårdteknologiska och digitala lösningar baserade på artificiell intelligens för social- och hälsovårdssektorn och deltar i utvecklandet av dem. Helsingfors mål är även att utföra snabba klientnära försök. Samtidigt vill Helsingfors öka möjligheterna för att lära sig av försöken och effektivt kunna sprida lärdomarna från dem till stadsorganisationen. Aina Mukana-mobilappen är ett bra exempel på stadens verksamhet för att uppnå försöksmålen.

Medverkande i utvecklingen av appen har varit stadens egen organisation Digitalents Helsinki samt det finländska webb- och mobilprogramföretaget Futurice Oy som stått för tjänstedesignen.

Bekanta dig med Aina Mukana-appen på finska på adressen https://sote.azureedge.net.