Tilläggslokaler på Gräsviksgatan för Ressun peruskoulu och Ressun lukio

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade den 11 mars att tilläggslokaler på Gräsviksgatan i Kampen ska hyras för Ressun peruskoulu och Ressun lukio. Hyreslokalerna behövs eftersom skolornas nuvarande lokaler har blivit trånga med anledning av de ökade elevantalen och det inte går att bygga till på tomterna för de befintliga byggnaderna.

Enligt riktlinjerna i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 bör antalet platser för undervisning på engelska fördubblas. Ressun peruskoulu och Ressun lukio tillhandahåller redan nu undervisning både på finska och på engelska. Fostrans- och utbildningssektorn föreslår permanenta tilläggslokaler för högst 277 elever i Ressun peruskoulu och för högst 220 elever i Ressun lukio då undervisningen på engelska och elevantalet i området ökar.

Hyreslokalerna på Gräsviksgatan 23 är med tanke på funktionerna och läget lämpliga såväl för Ressun peruskoulus som för Ressun lukios behov av tilläggslokaler. Hyreslokalerna omfattar högst 5 890 m² och den maximala hyran under en hyresperiod på 15 år är 24,6 miljoner euro.

Målet är att inleda ändringsarbetena i hyreslokalerna i mars 2020 så att lokalerna kan tas i bruk stegvis senast med början i augusti 2020.

Arbetsplatser för 1 500 anställda i nya kontorshus i Gräsviken

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för verksamhetslokaler vid Porkalagatan i Västra hamnen. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga kontorshus på obebyggda platser nära Porkalagatans och Västrahamnsgatans korsning och att höja byggrätten för kvartersområdet för verksamhetsbyggnader i Östersjögatans och Västrahamnsgatans korsning. Detaljplanen omfattar bland annat K. A. Fagerholms plats och en före detta vändslinga för spårvagnar.

Området är för närvarande stadsbildsmässigt ostrukturerat och erbjuder inte service för dem som rör sig i omgivningen. I och med detaljplanelösningen blir stadsbilden mer helgjuten och levande. Exempelvis kontorshuset vid Rumbaplatsen får i gatuplanet affärslokaler, butiker, kaféer eller restauranger som vitaliserar området. Detaljplanen medför ungefär 1 500 nya arbetstillfällen i området.

I enlighet med detaljplaneförslaget går det att bygga 14 och 15 våningar höga kontorshus på platsen. Enligt Helsingfors stads principer för höga byggen blir husen en del av stadens infartsvy, och de påverkar inte nationallandskapet dominerat av innerstadens märkesbyggnader.

Ombyggnad av Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolan i Södra Haga

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad och tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolans Haga-enhet. Skolorna är verksamma i samma byggnad från 1962, och den är i behov av en teknisk ombyggnad. Byggnaden motsvarar inte heller funktionellt målsättningarna i den nya läroplanen.

Målet med ombyggnaden är en trygg, hälsosam, ändamålsenlig och flexibel lärmiljö där det även är möjligt att ordna kultur-, idrotts- och andra evenemang och en aktiv användning bland invånarna. Som en del av ombyggnaden iståndsätts även skolgården.

De totala byggkostnaderna för om- och tillbyggnaden uppgår till 23,2 miljoner euro. Byggstarten är planerad till juni 2021 och bygget ska vara klart i december 2022.

Under ombyggnaden flyttar gymnasiet till tillfälliga hyreslokaler vid Gamla chaussén, medan grundskolan får tillfälliga lokaler i paviljonger nära det nuvarande skolhuset. Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna uppgår till ungefär 2 890 000 euro.

Gymnasiet Lärkan är ett av stadens svenskspråkiga gymnasier, och det verkar i samma byggnad som Hoplaxskolans Haga-enhet. Hoplaxskolan är en enhetlig svensk grundskola, som har fem verksamhetsställen i områdena Munksnäs, Haga, Sockenbacka och Kårböle.

Stadsfullmäktige diskuterade coronavirusläget

I början av sammanträdet diskuterade stadsfullmäktige coronavirusläget i Helsingfors. Borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa gav en lägesöversikt och besvarade frågor av ledamöterna. Diskussionen kan ses i Helsingforskanalens inspelning.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.