Utlåtande av stadsstyrelsen om utkast till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2023–2030

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till Trafikledsverket om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2023–2030 vid sitt sammanträde den 2 maj. Trafikledsverket sammanställer varje år det åttaåriga investeringsprogrammet för statens trafikledsnät som en del av verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen.

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att statens trafikledsnät och dess utveckling spelar en viktigt roll för utvecklingen av Helsingfors och hela regionens trafiksystem och markanvändning. I en växande stadsregion minskar inte betydelsen av ett fungerande trafiksystem även om vårt sätt att arbeta ändras permanent. Samtidigt innebär placeringen av trafikförbindelserna i en stadsstruktur som blir allt tätare att det behövs allt mer samarbete mellan staden och staten för att samordna trafiklederna och markanvändningen.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).