Foto: Miikka Pirinen, (c) Helsinki Marketing

Utvecklingen av Helsingfors havsutbud och attraktivitet fick riktlinjer fram till år 2030

Helsingfors stads havsstrategi och åtgärdsprogram har godkänts i stadsstyrelsen. I havsstrategin fastställs utvecklingsmålen över den nuvarande strategiperioden som går ut 2021 ända fram till år 2030. En del av åtgärderna genomförs redan nu och i utvecklandet beaktas partnernas åsikter och den föränderliga havsnära verksamhetsmiljön.

Helsingfors havsnära läge är en del av staden grundkaraktär. Havsstrategin och åtgärdsprogrammet har utarbetats för att utveckla de maritima rekreationsmöjligheterna och turisttjänsterna, samt för att stärka stadens allmänna attraktivitet. Målet är bland annat att förbättra tillgängligheten av stadens havsnära mål, utveckla tjänsterna i skärgården och främja evenemang vid havet.

I strategin ställs följande huvudmål för Helsingfors havsutveckling:

– Helsingfors är en attraktiv och fungerande havsstad
– havstjänsterna och rekreationsmöjligheterna är inom räckhåll för alla
– Helsingfors värnar om sin havsnatur.

Beredningen styrdes av stadsstrategin Världens bäst fungerande stad 2017–2021 och dess mål i fråga om havsnärheten. Enligt stadsstrategin ska havsnärheten utnyttjas bättre än i nuläget som en attraktivitetsfaktor för staden.

”Vi har nu tydliga mål och ett åtgärdsprogram, i och med vilka Helsingfors unika havsnärhet har förutsättningar att utvecklas till en allt starkare attraktivitetsfaktor för vår stad. En betydande mellanetapp är den maritima Helsingforsbiennalen för offentlig konst som ordnas på Skanslandet 2020 och som väntas locka cirka 300 000 besökare från Finland och andra länder”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Havsstrategin och åtgärderna som förverkligar den togs fram i samverkan mellan stadens olika sektorer och partner.

”Havsstrategin förverkligas redan nu. Ett tema för den kommande sommaren är en slags lyx i den havsnära vardagen, då vi löser frågor som underlättar tillgången till skärgården och förbättrar servicen. Planeringen av sjö- och servicetrafiken för skärgårdens spetsobjekt är på gång. För att stöda det ansvarsfulla utvecklandet av Skanslandet byggs kommunaltekniken ut på ön. Under den kommande sommaren finns också sjötrafikens tidtabeller i HRT:s Reseplanerare och det är till exempel möjligt att behändigt åka direkt från metron till ön med hjälp av stadscyklarna och de nya stadsbåtarna. Dessutom förbättras möjligheterna för de allt populärare vattensporterna”, uppräknar havsstrategins projektchef Minttu Perttula.

Övriga framsteg är bland annat utvecklande av Kalvholmen till ett allt bättre närnaturmål från och med sommarsäsongen 2019 och digitaltjänsterna inom helheten Båt i Helsingfors för båtfarare och andra som är intresserade av båtlivet.

”Vi har också arbetat intensivt för att förbättra det havsnära serviceutbudet. I höst lanserades applikationen Bout, även känd som båtarnas Uber, i Helsingfors och under den här säsongen kommer Skippers stadsbåtar till Helsingfors”, konstaterar Minttu Perttula.

Omfattande kartläggning bakom åtgärdsprogrammet

Havsstrategins åtgärdsprogram grundar sig på en bakgrundskartläggning som genomfördes under våren 2018. Inom staden samlades de pågående planerna, projekten och övriga initiativen som hade att göra med utveckling av havsnärheten. Totalt antecknades 55 sådana. Dessutom kartlades invånarnas idéer genom en öppen enkät, vilket resulterade i cirka 500 utvecklingsidéer om havsnärheten.

De slutliga betoningarna i åtgärdsprogrammet gjordes i en styrgrupp som bestod av representanter för staden och de centrala intressentgrupperna. Förverkligandet av programmet sker inom stadens olika sektorer och i samverkan med intressentgrupperna, såsom offentliga markägare och företagare som är verksamma i stadens havsnära områden.

”Utvecklandet av Helsingfors havsnärhet betyder framför allt ett gott samspel med partnerna för att förverkliga de gemensamma målen som upplevs viktiga”, fastslår Perttula.

Läs mer

Helsingfors havsstrategi 2030 (på finska)