Ethics of AI logo

Den öppna webbkursen om de etiska aspekterna av artificiell intelligens finns nu även på finska och svenska

Webbkursen Ethics of AI behandlar frågor som uppstår när AI i allt större utsträckning används som stöd för beslutsfattning som berör medborgare: Vilka etiska synpunkter måste olika användare och utvecklare av AI-system ta i beaktande? Hurdana etiska fallgroparna uppstår när man t.ex. behandlar information om människors hälsa?

Kursen vid Helsingfors universitet kan hjälpa den offentliga förvaltningen, företag och medborgare förstå vad det betyder att bruka AI på ett etiskt vis, och vad det kräver av samhället och individen. Kursen har utvecklats i samarbete med städerna Helsingfors, Amsterdam och London samt finansministeriet. Nu har kursen öppnats också på finska och svenska.

Lektor Anna-Mari Rusanen, som ansvarar för kursinnehållet, vill påminna oss om att etiken för algoritmer och intelligenta tekniker ännu inte är färdigt utformade, och att hela diskussionen om en samhällelig utvärdering av intelligenta tekniker ännu söker inriktning.

– Nya exempel på situationer som kräver etisk bedömning uppstår varje dag. Därför är det så viktigt att vi utvecklar principer för hur vi ska bedöma vilken användning av applikationerna som är godtagbar, säger Rusanen.

Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama uppmuntrar stadens anställda att bekanta sig med den artificiella intelligensens etik.

- I framtiden kommer vi att använda oss allt mer av artificiell intelligens då vi utvecklar stadens tjänster. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi möjliggöra bättre och nya tjänster på människornas villkor, men samtidigt måste vi försäkra oss om att vi använder artificiell intelligens på ett sätt som är transparent, etiskt och ansvarsfullt, säger Rusama.

Exempel direkt ur praktiken

Webbkursen består av sju delar: definition av AI-etik, principerna för välvilja och icke-skadlighet, ansvarighet, transparens, mänskliga rättigheter, rättvisa och AI-etik i praktiken. Kapitlen innehåller läsavsnitt och uppgifter.

Projektets samarbetsparter har erbjudit kursen praktiska exempel. Helsingfors stad bidrar med ett exempel som fokuserar på användningen av AI inom social- och hälsovården och hur stadsbornas hälsorisker kan förutses. I finansministeriets exempel funderar man på användningen av rekommendationsalgoritmer för att erbjuda offentliga tjänster.

Man behöver varken kunna koda eller vara specialist på IT för att kunna slutföra kursen Ethics of AI. För den som vill bekanta sig med grunderna i AI och hur AI påverkar våra liv rekommenderas även grundkursen Element of AI som universitetet erbjuder kostnadsfritt på webben. I november vann Elements of AI det internationella designpriset German Design Award i kategorin Excellent Communications Design – Web (utmärkt kommunikationsdesign – webben).

Ethics of AI –webkurssen: https://ethics-of-ai.mooc.fi/sv/