fotograf Sari Viertiö

Helsingfors stads anvisning om inkvarteringsverksamhet i bostad

Helsingfors stad har gjort upp en anvisning om inkvarteringsverksamhet i bostäder. Genom anvisningen vill staden göra det klarare när inkvarteringsverksamhet i en bostadslägenhet är tillåten och när den bryter mot bygglovet. Kortvarig, tillfällig uthyrning av det egna hemmet begränsas inte av anvisningen.

I anvisningen ges en lista av kännetecken för inkvarteringsverksamhet, information om de olika tillstånd och anmälningar som krävs för inkvarteringsverksamhet, och svar på centrala frågor som staden fått om inkvarteringsverksamhet i bostadslägenheter.

Projektchef Sara Rintamo från Helsingfors byggnadstillsynstjänster konstaterar att det funnits efterfrågan på en anvisning. Byggnadstillsynen har hittills fått 12 åtgärdsbegäran och flera förfrågningar som särskilt gäller inkvarteringsverksamhet som sker i innerstadens bostadsbyggnader. Byggnadstillsynsverket håller på att hantera dessa åtgärdsbegäran.

”Både husbolaget, bostadsaktieägarna och inkvarteringsföretagare ska följa anvisningen. Husbolaget och aktieägarna är skyldiga att se till att bostäderna används för de användningsändamål som fastställts i bygglovet”, berättar Rintamo.

Utövare av liknande inkvarteringsverksamhet ska enligt anvisningen vara inbördes jämställda. De som utövar tillståndspliktig och yrkesmässig inkvarteringsverksamhet ska iaktta bland annat bestämmelserna om bygglov i markanvändnings- och bygglagen, lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, hälsoskyddslagen samt skattelagstiftningen kring dylik verksamhet.

Förra februari förpliktade stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion med hot om vite ett bostadsaktiebolag, en inkvarteringsverksamhetsutövare samt ägarna till aktierna, som berättigade till besittning av aktielägenheterna som använts för verksamheten, att upphöra att använda bostadslägenheterna som inkvarteringslokaler. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade klagomålen om beslutet (3.12.2019).

Anvisning för inkvarteringsverksamhet i bostad finnas på stadens webbplats.