Elsparkcyclar i Ärtholmen.

Parkeringsförsök för hyrbara elsparkcyklar inleds i centrumområdet

Helsingfors stad och operatörer för hyrbara elsparkcyklar har kommit överens om åtgärder för att minska skador som orsakas av sparkcyklar. Den synligaste ändringen är parkeringsplatser för sparkcyklar som dyker upp i stadsbilden under de kommande veckorna. Det handlar om ett försök vars resultat ska följas upp under sommaren. Stadsmiljönämnden ska behandla parkeringsmodellen vid sitt möte den 29 mars 2022.

Bland de första lösningarna finns parkeringsplatser och en parkeringspatrull

Hyrbara elsparkcyklar har snabbt blivit en del av ett hållbarare trafiksystem lika som stadscyklar. Deras parkering har dock vållat problem i synnerhet i centrumområdet. Staden har i samarbete med fem operatörer utformat en parkeringsmodell med åtgärder som staden och operatörerna ska vidta.

Staden utser 25 objekt för operatörernas parkeringsplatser och ställ (totalt ungefär 400 platser). De kommer till områden där det finns flest elsparkcyklar och problemsituationer. Stadsbilden och trafiksäkerheten har också beaktats i valet av platserna. Platserna har också valts så att man inte åker på trottoaren.

Parkeringsplatser

Operatörerna debiteras ingen hyra för parkeringsplatserna. Operatörerna själva finansierar parkeringsplatserna och ställen. Dessutom ska informationstavlor om regler för användning av elsparkcyklarna monteras vid platserna.

Operatörerna ska dessutom inrätta en gemensam parkeringspatrull, vars uppgift är att hålla elsparkcyklarna i centrumområdet i styr, både på gatorna och på parkeringsplatserna. Man kan också i fortsättningen parkera elsparkcyklar utanför parkeringsplatserna, men det förutsätts att den som hyr en sparkcykel tar ett foto av den när den är parkerad. Operatörerna går igenom bilderna och ger böter till dem som tydligt parkerar fel. Operatörerna utvecklar även sätt att uppmuntra människor att parkera elsparkcykeln på parkeringsplatsen.

– Vi har skapat lösningar i ett smidigt samarbete med operatörerna och de har också påverkats av den respons som i fjol kom in från stadsborna. Vi ska följa upp effekterna av åtgärderna under denna period och utveckla modellen för nästa år utifrån erfarenheterna. Elsparkcyklarna dök snabbt upp i stadsbilden, och det tar sin tid för både samhället och människorna att vänja sig vid det nya färdsättet, säger enhetschef Heikki Palomäki.

Operatörerna tar också hand om antalet elsparkcyklar

Sammanlagt användes cirka 8 000 elsparkcyklar under den livligaste säsongen i somras. Utöver den gemensamma parkeringspatrullen har varje operatör sitt eget logistiksystem. Operatörerna har också som en del av försöket förbundit sig att inom 24 timmar ta sådana elsparkcyklar bort från centrumområdet som inte har använts eller har varit ur funktion i 24 timmar.

De hastighetsbegränsningar som man kom överens om i höstas gäller fortfarande

Staden är tillsammans med operatörerna och kommunikationsministeriet involverad i ett forskningsprojekt som genomförs av Aalto-universitetet. Projektets syfte är att i stor utsträckning undersöka fenomen kring elsparkcyklar. Ett av de väsentligaste forskningsämnena är trafiksäkerhet och olyckor med elsparkcyklar.

De användningsbegränsningar för elsparkcyklar som operatörerna fastställde i höstas gäller för närvarande. På veckoslutsnätter mellan klockan 00 och 05 är elsparkcyklarna helt ur bruk. På dagar är hastighetsbegränsningen 20 km/h, och på vardagar mellan klockan 00 och 05 är den 15 km/h. Användningsbegränsningarna kan bli specifikare under våren när forskningsprojektet framskrider.

Mer information

Stadsmiljönämnden 29.3.2022 (på finska)