Sommargata på Kaserngatan sommaren 2021. Foto: Helsingfors stadsmiljösektor/Raine Huvila

Sommargator planeras till centrum

Helsingfors stad planerar årets sommargator till området kring Helsingfors centrum. Genom att prova sommargator vill man förbättra gatornas trivsel, dragningskraft och utbudet av tjänster. Planerna diskuteras i mars vid nätevenemang, som är riktade till områdets företagare och boende. 

Med inspiration från förra sommaren på Kaserntorget, planerar Helsingfors fyra sommargator till området kring Gardesstaden. Sommargatorna skapar en trivsam promenadmiljö i området från början av juni och ända till slutet av augusti.

På sommargatorna ändras trafikarrangemangen och tjänsterna så, att området bjuder in till att njuta av det somriga stadslivet. Fjolårets sommargator kring Kaserntorget kompletterades med lokala restaurangers parklet-terrasser, sittområden med träd, planteringar och cykelställ med ramlås.

De sommargator som nu planeras kommer att utgöra ett enhetligt promenadnät från Gardesstaden till Ulrikasborg. Det första partiet kommer liksom förra året ligga på Kaserngatan, på sträckan Södra Esplanaden–Norra Magasinsgatan. Rutten fortsätter från Kaserngatan till Lilla Robertsgatan och därifrån vidare till Skillnaden. Skillnadsgatans sommargata gör det möjligt att reservera en fil för användning av terrasser och fotgängare.

Från Lilla Robertsgatan går en naturlig övergång till den nuvarande promenadgatan Stora Robertsgatan, eller söderut mot Högbergsgatan. Sommargatan fortsätter återigen på Högbergsgatan, på sträckan Skarpskyttegatan–Bergmansgatan.

Gator i närheten av området, såsom Georgsgatan, Bangatan och Kaptensgatan, har skyltar som hänvisar till sommargatorna. På sommargatorna rör man sig på fotgängarnas villkor. Biltrafik till tomter och servicetrafik ordnas på ett fungerande sätt. Närmare trafiklösningar utarbetas som en del av planen för trafikstyrning.

Sommargatorna ökar trivseln och livskraften i området

I år firar Helsingfors designjubileumsåret, då det är tio år sedan Helsingfors var designhuvudstad. Design är numera en permanent del av planeringen av stadens olika funktioner. Genom att prova konceptet sommargator kan man får mer permanenta idéer om hur man genom att öka trivseln på gator och små öppna platser kan skapa ett nytt, lockande mål eller bättre sammankoppla befintliga favoritmål till varandra. Till exempel undersöker man möjligheten att sammankoppla terrasser och kulturverksamhet på den öppna platsen utanför Designmuseet. Sommargatorna stöder hållbar tillväxt och med dem strävar man efter att ha en positiv inverkan på livskraften i led med det ökade flödet av människor.

”Sommargatorna förverkligar även stadens nya strategi på ett utomordentligt sätt. Strategin innehåller tydliga riktlinjer om hur vi satsar på bra stadsrum, som bjuder in till vistelse och närvaro, och skapar även förutsättningar för kommersiella tjänsters framgång”, konstaterar Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn.

Senatstorgets och Kaserntorgets sommarterrasser var populära. Sommarterrassen är ett mål även under den kommande sommaren, men dess placering och utformning är fortfarande under planering. Man har ännu inte fattat några beslut om terrassen. 

Lärdomarna och önskemålen från förra sommaren har beaktats i planeringen av sommargatorna

I juni–augusti 2021 flanerade närmare dubbelt så många människor på kvällar och helger på Kaserntorgets sommargator jämfört med i maj, då sommargatorna ännu höll på att byggas upp. Rörlighetens betoning på de ifrågavarande tidpunkterna berodde på närheten till Kaserntorgets sommarterrass, öppettiderna för restaurangerna i området och den ökade efterfrågan.

Mängden motorfordonstrafiken på gatorna kring Kaserntorget minskade till cirka en fjärdedel jämfört med utgångspunkten. Mängden cykeltrafik ökade förhållandevis mycket, men utgångspunkten gällande cykling var väldigt måttfull i området.

Människor som rörde sig på gatorna och områdets företagare gav i huvudsak mycket positiv respons om sommargatorna och Kaserntorgets sommarterrass, och man upplevde att försöket förbättrade trivseln i området märkbart.

”Företagare i området berättade i en enkät riktad till dem, att de ökade flödet av människor till följd av försöket hade varit till nytta för deras affärsverksamheter. I den mottagna responsen önskade man allmänt förbättring genom en sänkning av körhastigheterna samt ökning av funktionernas dragningskraft för stadsinvånare i alla åldrar, i synnerhet barnfamiljer”, berättar sommargatornas projektchef Henna Hovi.

Boende och företagare i området bjuds in till interaktiva evenemang

Man kommer att ordna interaktiva evenemang om sommargatorna för områdets företagare och boende.

I idéverkstaden 15.2 kl. 8.30–10 eftersöker staden partner, som är intresserade av att utarbeta idéer på olika evenemang, terrasser eller konst till sommargatorna. I verkstaden utarbetas även idéer gällande gatornas utseende och koncept.

Vid nätevenemanget i mars presenteras planerna för gatorna och man samlar även in företagarnas och de boendes åsikter förknippade till dem. Det interaktiva evenemanget för boende ordnas 1.3 kl. 17–18. Det interaktiva evenemanget för företagare 2.3. kl. 8.30–10 behandlas även uppbyggnad av terrasser på sommargatorna. Till evenemanget önskar man medverkan i synnerhet av de företagare, som planerar att ha en terrass på något parti av sommargatorna. Du kan läsa mer om webbevenemangens program och anvisningar i evenemangsinformationen.

Karta över de planerade sommargatorna