Vid Brunnsparksstranden säkras en trivsam och trygg stadssommar med tillfälliga trafikregleringar

Helsingfors mål är ett säkert stadsliv för alla stadsbor – även under coronaepidemin. ”På populära rekreationsmål, såsom Brunnsparksstranden, har det under undantagsförhållandena rört sig fler stadsbor än tidigare och enligt den rikliga respons som man fått har rörelseutrymmet minskat. För att förbättra situationen kommer man under sommaren att testa gaturegleringar som bättre beaktar antalet fotgängare”, berättar borgmästare Jan Vapaavuori.

Havsstranden och Ehrenströmsvägen blir objekt för experimentet enligt stadsbornas önskemål

I sommar får fotgängarna mer plats när Havsstranden och Ehrenströmsvägen förändras till gator för lugn trafik. Bänkar och planteringslådor på gatan dämpar genomfart och signalerar till bilisterna om den gårdsgatumässiga karaktären. På Ehrenströmsvägen görs även en gågata från Mattbryggan till Kylpylänaukio. I området är det möjligt att parkera både på gatan och på parkeringen vid Kylpylänaukio. På vissa av de nuvarande gatuparkeringsplatserna placeras gatumöbler. Cykeltrafiken flyttas till körbanan.

Som objekt för experimentet har man valt ett område som stadsborna har lämnat mycket respons om. Rekreationsanvändningen av Brunnsparken och Havshamnen har ökat under undantagsförhållandena. Den påbörjade sommar- och båtsäsongen har förvärrat rusningarna och exempelvis köer vid glasskiosker har blivit ett problem. Strandrutten har erbjudit en alternativ rekreationsrutt till Tölöviken och Centralparken. Stadsborna har såväl i sociala medier, via stadens responssystem som i vädjanden från invånarna önskat att promenadområdet vid Havsstranden och Ehrenströmsvägen utvidgas.

”Med förändringarna underlättar vi stadsbornas gång- och cykeltrafik utan att för den del försvåra kollektivtrafiken, den privata biltrafiken eller parkering. De tillfälliga förändringarna är möjliga eftersom trafiken har minskat avsevärt under epidemin. Dessutom är trafikmängden i stadskärnan 50 procent lägre på sommaren än under andra årstider”, säger sektorchefen för stadsmiljön Mikko Aho.

I experimentet har man strävat efter att så bra som möjligt beakta den respons man fått från stadsborna, liksom även de behov som företagen längs med Brunnsparksstranden har. Helsingfors näringslivsavdelning tog reda på önskemål från företagare längs med Brunnsparksstranden om den kommande sommarens åtgärder. Önskemålen gällde huvudsakligen parkeringsplatser, körfiler, Kompasstorgets försäljningsplatser, samt bristfälliga sopkärl och skyltar. Företagarna föreslog flera utvecklingsobjekt för år 2021 – ökning av stadscyklar, cykelställ och parkering, vinterförvaring av båtar, el för evenemang samt matbilar.

Stadsborna ombes ge respons om de tillfälliga trafikregleringarna

Under sommaren följer man aktivt hur experimentet lyckas. Stadsborna har möjlighet att berätta sina åsikter om förändringarna i gatuutrymmet. Du kan ge respons om sommarens experiment från och med den 22 juni till slutet av augusti på adressen kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv. Gatuobjekten observeras också regelbundet till exempel genom att följa hur regleringarna påverkar flödet av fotgängare. Under sommaren har man även beredskap att göra ändringar om situationen så kräver.

”Det är viktigt med erfarenhetsbaserad information om hur åtgärderna lyckas och om nya förändringsbehov. Om förändringarna orsakar olägenheter för en grupp av trafikanter, utvärderas situationen igen. Experimentet kan också förbättras under sommaren”, berättar stadsmiljösektorns gatu- och trafikplaneringschef Reetta Putkonen.