Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings- och kulturministeriet för att inleda verksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att stöda barns och ungas välmående genom att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. Projektet inleds genom en kartläggning och konkurrensutsättning av samarbetspartner som erbjuder hobbyverksamhet, och därefter planeras och organiseras verksamheten.

I Helsingfors kommer understödet att användas för att inleda verksamheten under pilotperioden som pågår från januari till juni 2021, naturligtvis med hänsyn till coronabegränsningarna. För de blivande partnerna har det öppnats ett skede för marknadsanmälningar i Hilma-systemet för offentlig upphandling. Som samarbetspartner söks föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan barn- och ungdomsverksamhet som erbjuder hobbyverksamhet. Den egentliga konkurrensutsättningen på basis av vilken Helsingfors kommer att välja samarbetspartner öppnas måndagen den 18 januari 2021. Konkurrensutsättningen genomförs som ett dynamiskt upphandlingsförfarande.

Under pilotperioden är målet för verksamheten att ordna hobbyverksamhet i skolor genom att lyssna på barns och ungas önskemål beträffande hobbyer, utnyttja existerande bästa praxis och verksamhetssätt, samt skapa nya samarbetsmodeller mellan skolan och hobbyaktörerna. I praktiken ordnas hobbyverksamheten i barnets eller den unga personens egen skola eller i dess närhet efter lektionstid. Hobbyverksamheten inleds så fort det är möjligt med tanke på coronabegränsningarna och den verksamhet som valts genom konkurrensutsättningen.

Genom verksamhet som ordnas i samband med skoldagen förs möjligheterna också närmare de barn och unga som har mindre möjligheter än andra att pröva på olika hobbyer samt skapas stigar till långvariga hobbyer. Hobbymöjligheter och information om hobbyverksamhetens innehåll erbjuds särskilt till de barn som inte har några hobbyer. De stöds i att fästa sig till verksamheten och deras handledare ges stöd i sitt arbete t.ex. genom att erbjuda aktuella utbildningar. Handledda, självständiga och avgiftsfria hobbymöjligheter ansluts till skoldagen i samarbete med organisationer och andra aktörer på hela stadens nivå.

De främsta principerna för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors är hög kvalitet, låg tröskel, jämlikhet, fokus på barnen, säkerhet, glädjen i hobbyverksamhet samt god gemenskapsanda. I Helsingfors koordinerar kultur- och fritidssektorn verksamheten i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Hobbyer skapar välmående

Att förbättra barns och ungas hobbymöjligheter och öka deras kunskap om hobbyverksamhet på det egna området är stadens olika sektorers gemensamma mål för att främja välbefinnande för 2021, som följs upp som en del av budgetens verkställande. Ett av målen för Helsingfors stadsstrategi är att varje barn och ung person ska ha en hobby.

Barns och ungas välbefinnande är grunden för samhällets och allas välbefinnande, en mycket viktig sak. Med Helsingfors pilotprojekt för Finlandsmodellen, som genomskär stadens alla sektorer, kan man stöda ungdomars trygga och meningsfulla vardag och förebygga ensamhet på ett övergripande sätt genom olika hobbyinnehåll samtidigt som ungdomarna får nya färdigheter och kompisar. Modellen stöder också familjer: då hobbyverksamheten kopplas till skoldagen frigörs kvällarna för gemensam tid för familjen,” konstaterar projektchef Irma Sippola från kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster.

Det är fantastiskt att vi får bygga upp Finlandsmodellen och framtidens hobbyverksamhet. Helsingfors är en stor stad, så det finns mycket att göra. Barns och ungas hobbymöjligheter utvecklas målmedvetet för att det ska finnas en jämlik möjlighet till hobbyverksamhet oberoende av bostadsområde och med hänsyn till barnens rättigheter”, konstaterar Helsingfors stads ungdomsdirektör Mikko Vatka.

Mer information i Hilma-systemet för offentlig upphandling: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45255/notice/60824/overview

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors
Ytterligare information

Projektchef
Irma Sippola
Helsingfors stad, kultur och fritid‎
041 5121795
irma.sippola@hel.fi


Foto ovan: Maarit Hohteri/Helsingfors stad