Två slags understöd öppnas för att stöda idrottsföreningar under coronatiden

Idag den 1 oktober 2020 beslöt Helsingfors kultur- och fritidsnämnds idrottssektion att öppna upp coronaunderstödet som riktas till idrottsföreningar i Helsingfors för en ny ansökan. Dessutom beslöt idrottssektorn att öppna ett inriktat verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar för att stöda dem med de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som orsakats av att skolornas gymnastiksalar varit stängda 2020. Ansökningsperioden börjar den 5 oktober 2020.

Med coronaunderstödet för idrottsföreningar i Helsingfors vill man lindra de ekonomiska förluster som coronaviruspandemin orsakat idrottsföreningar, trygga föreningarnas verksamhetsförmåga under undantagstillståndet och verkställa målen i Helsingfors stads strategi att främja hobbyverksamhet för barn, unga och familjer.

Coronaunderstödet kan sökas av alla föreningar i Helsingfors som under 2020 omfattas av idrottens verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

Det behovsprövade understödet riktas till föreningar som
• utsatts för den mest utmanande verksamhetsmässiga och ekonomiska situation på grund av att verksamheten stängdes ner 1.3–31.5.2020 eller coronabegränsningar som myndigheterna utfärdat efter denna period och
• som ordnar avgiftsfri verksamhet för familjer eller barn och unga i åldern 8–18 genom sin traditionella verksamhet eller med nya metoder, och som särskilt når de familjer, barn och unga vars möjlighet att syssla med hobbyverksamhet har försvårats på grund av den ekonomiska situation som orsakats av pandemin eller av något annat ekonomiskt skäl.

Understödet riktas till att täcka kostnaderna för avgiftsfri verksamhet som föreningen riktar till 8–18-åriga barn och unga samt till familjer.

Understöd beviljas inte till föreningar som beviljats coronaunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan instans. Understödsansökan görs i e-tjänsterna.

Ansökningstiden börjar den 5 oktober 2020 och upphör den 1 november 2020.

Syftet med idrottsföreningarnas inriktade verksamhetsunderstöd är att lindra de ekonomiska och verksamhetsmässiga förluster som orsakats av att Helsingfors skolors gymnastiksalar stängdes under höstsäsongen 2020 och att trygga idrottsföreningarnas verksamhetsförmåga under undantagstillståndet.

Understödet kan sökas av alla idrottsföreningar i Helsingfors som under 2020 omfattas av verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion. Understöd kan sökas för underskott i allmännyttig verksamhet som orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk mellan den 1 augusti och den 31 december 2020. I handläggningen beaktas de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som föreningen orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk mellan den 1 augusti och den 31 december 2020. Sådana utmaningar är

• förlorade turer i skolors gymnastiksalar under höstsäsongen 2020 samt antalet eventuella ersättande turer
• inkomstbortfall
• tilläggskostnader som föreningen orsakats, t.ex. högre kostnader för ersättande turer
• utmaningar för föreningens verksamhet

Ingen självrisk krävs av sökandena för att de ska beviljas understöd. Ansökningstiden börjar den 5 oktober 2020 och upphör den 1 november 2020.

För båda understöden används anslaget för idrottsunderstöd för 2020. De behovsprövade understöden beviljas inom ramen för anslaget. Idrottssektorn fattar besluten om beviljandet av understöden i December.

Båda understöden ska sökas genom Helsingfors stads e-tjänster asiointi.hel.fi

Ytterligare information om understöden (ansökningsanvisningar, understödskriterier o.s.v.): hel.fi/liikunnanavustukset

Meddelande om beslut som fattats under idrottssektorns möte den 1 oktober i sin helhet: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatostiedote/2020/KUVA_2020-10-01_Lija_5_Pt/index.html (på finska)

Ytterligare information:

Taina Korell
Idrottstjänsternas partnerskapschef
Helsingfors stad, kultur och fritid
040 3501898
taina.korell@hel.fi

Foto: Mari Hohtari