Hälsostation

Coronaviruset belastar social- och hälsovårdstjänsterna – brådskande vård säkerställs

För närvarande orsakar coronavirusinfektioner stora utmaningar för social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Klienterna säkerställs dock brådskande och nödvändig service och vård. För närvarande kan inte alla tjänster produceras eller de fungerar långsamt.

Personalöverföringar till coronatjänsterna orsakar personalbrist, vilket påverkar kvaliteten på tjänsterna. Vi gör dock allt vi kan för att våra klienter får den service och vård de behöver.

Hälsostationer och tandvården minskar icke brådskande vård

Om din situation inte är brådskande, vi ber dig vänligen vänta på att coronasituationen lugnar ner sig innan du kontaktar hälsostationen.

Hälsostationernas återuppringning kommer att vara begränsad 12.1.–13.2. Hälsostationernas telefontjänst är öppen vardagar kl. 8–16, men numren lagras i återuppringningstjänsten endast kl. 8–12. Ändringen gällande återuppringningen gäller inte Gräsvikens och Gamlas hälsostationer.

Ifall ditt ärende inte kräver behandling före 13 februari ber vi dig kontakta hälsostationen efter 13 februari.

Vi försöker genomföra redan bokade mottagningstider på hälsostationerna, men på grund av personalens frånvaro kan det hända att även dessa måste skjutas upp eller avbokas. Det är viktigt att komma till en bokad mottagningstid om det inte har avbokats.

Vare sig fråga om coronan eller annan förkylning, ska man i princip med sjukdomar som orsakar symtom i de övre luftvägarna stanna hemma. Anvisningar om hemvård av coronaviruset finns på Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar (Institutet för hälsa och välfärd).

Tandvården har varit tvungen att minska sina behandlingstider under coronatiden, vilket gör det långsammare att få tillgång till vård. Brådskande fall sköts dock så fort som möjligt.

Alla hälsoundersökningar inom elev- och studerandehälsovården kan inte genomföras

Den försvårade coronaepidemin och samtidigt ökade mängden frånvaron bland personalen försvårar elev- och studerandehälsovårdens verksamhet tillfälligt. En del av hälsoundersökningarna måste skjutas upp under början av året, då sjukskötare sköter coronavaccinationer för skolbarn.

Studerandehälsovården kan bland annat inte genomföra hälsoundersökningar av studerande på årskurs 1 och försvarsmaktens hälsoundersökningar inför uppbåd.

På Mechelingatans koncentrerade tjänst för studerandehälsovården kan delvis akuta saker säkerställas, såsom vaccinationer, stöd med frågor som rör den psykiska hälsan, tjänster för förhindrande av graviditet och efterprevention vid behov samt brådskande utredningar över smittsamma sjukdomar.

Personer inom arbetsterapi och dagverksamhet för handikappade ombeds att bedöma sitt deltagande i verksamheten

Den försämrade epidemisituationen äventyrar även det säkra ordnandet av arbetsterapin och dagverksamheten.

Arbetsterapin och dagverksamheten för handikappade är öppna, men vi rekommenderar att varje klient bedömer sin möjlighet att frivilligt utebli från tjänsten om situationen i hemmet tillåter det. Vi kommer att informera klienterna och deras anhöriga närmare om detta.

Servicecentraler, dagverksamhet och gruppverksamhet för äldre är stängda

På grund av epidemisituationen har dagverksamheten och den stödda gruppverksamheten för äldre varit stängda sedan slutet av december. För närvarande är servicecentralerna också stängda. Kundtjänsterna för servicecentralerna betjänar normalt.

Det strävas efter att tillhandahålla tjänster på alternativa sätt till de klienter som mest behöver stöd. Dessa klienter kontaktas separat och individuellt.

Även antalet platser för korttidsvård kommer att minskas enligt en separat plan.

Stöd för tjänster för äldre erhålls från Seniorinfo, per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556, https://www.hel.fi/seniorit/sv.

Hemvårdens klientbesök måste delvis skjutas upp

Coronasituationen försvårar också hemtjänstens verksamhet tillfälligt.

Alla klientbesök kan för tillfället inte genomföras som planerat. Klientbesök måste eventuellt förkortas eller skjutas upp till en annan tidpunkt.

Tilläggshjälp från anhöriga och närstående är viktig och välkommen för klienter inom hemvården.

Besök på seniorcentraler, servicecentraler, vårdhem och boendeenheter för handikappade är begränsade

De nya anvisningarna för besöken har introducerats vid årsskiftet. Högst två personer kan besöka den närstående åt gången. Man kan besöka en närstående en gång per dag. Det finns ingen tidsgräns för ett enstaka besök.

Man ska alltid komma överens med en anställd på den vårdande enheten om besöken, senast dagen före besöket. Det är inte alltid möjligt att uppfylla alla önskemål om besök, så vi hoppas att alla förstår situationen.

Vårdare tar emot besökare utomhus eller i en överenskommen plats. Besöken äger rum i den närståendes rum eller i en separat besökslokal. Besökarna får inte röra sig någon annanstans i huset eller enheten. Man kan enbart komma på besök i god hälsa.

Sjukhusbesök förbjudna – besök hos patienter inom lindringsvård tillåtet

För närvarande är det förbjudet för anhöriga och närstående att komma på besök inomhus i sjukhus i Helsingfors. Förbudet är i kraft tillsvidare. Förbudet gäller för Dals, Malms och Storkärrs sjukhus samt Aurora sjukhus psykiatriska avdelning.

Under denna tid kan man besöka patienterna utomhus. Man kan fråga den anhöriga hur han eller hon mår per telefon. Besök förbjuds, så att vi kan skydda patienterna och personalen mot coronavirussmittor.

Besök hos patienter inom lindringsvården och allvarligt sjuka patienter är däremot tillåtna. Den som kommer på besök ska inte ha en coronasmitta, karantän eller även minsta symtom på en luftvägsinfektion. Man måste komma överens med personalen om besöket på förhand. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Fördröjningar i missbrukartjänster

Det finns även en fördröjning i missbrukartjänster eftersom personal har överförts till att utföra coronarelaterade uppgifter.

Missbrukatjänsterna i Nordsjö kommer att minskas. Exempelvis ordnas mottagningstider utan bokning inte för tillfället. Klienterna hänvisas till Malm, Fiskehamnen eller Dal.

Mieppi hjälper med frågor om psykisk hälsa med låg tröskel

Mentalvårdstjänsterna fungerar i huvudsak normalt. Samtalsstöd erbjuds men begränsningen av hälsostationernas icke-brådskande tjänster påverkar läkartjänsternas tillgänglighet även när det gäller den mentala hälsan.

Mentalvårdstjänsterna fungerar normalt. Klienterna uppmuntras att utnyttja Mieppi-tjänster med låg tröskel på grund av den brådskande situationen på hälsostationerna.

Vi meddelar om eventuella ändringar

Vi informerar Helsingforsbor om kommande ändringar i tjänster. Vi beklagar situationen.

Bild: Virpi Velin

Texten har uppdaterats 12.1., 19.1. och 31.1.