Arbetsgrupp. Illustration.

En arbetsgrupp har tillsatts för ordnande av socialtjänster för utvecklingsstörda i Nyland

Kommunerna i Nylandsregionen har tillsatt en arbetsgrupp för att beredaordnande av socialtjänster inom vården av utvecklingsstörda i välfärdsområdena Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland och Vanda-Kervo samt i Helsingfors. Arbetsgruppen har representanter från regionens kommuner och samkommunerna Eteva och Kårkulla. Enligt regeringens utkast för vårdreformen läggs de nuvarande specialomsorgsdistrikten ned och ordande av tjänsterna överförs till välfärdsområdena. Arbetsgruppens uppgift är att framföra ett förslag om hur finsk- och svenskspråkiga socialtjänster för utvecklingsstörda på basnivå och särskilt krävande nivå ordnas i samarbete mellan välfärdsområdena och Helsingfors. Beredningen utarbetas i samarbete med projektet Kehitysvammaisten hoitopolut för att säkerställa integrationen inom social- och hälsovården.

Ordande av särskilt krävande tjänster förutsätter att aktörerna och serviceproducenterna har både gedigen kunskap och lämpliga lokaler för ordande av tjänsterna. Dessutom krävs ett tillräckligt omfattande befolkningsunderlag. Kvantitativt sett är mängden klienter som behöver tjänsterna liten, och samkommunerna Eteva, Kårkulla, Vaalijala och Eskoo har erbjudit sina tjänster åt invånare i flera välfärdsområden. I och med lagreformen överförs de nämnda samkommunernas verksamhet och personal till det välfärdsområde där personalen som svarar för uppgiften arbetar. Det innebär att ordnande av särskilt krävande tjänster och svenskspråkiga tjänster förutsätter ett samarbete mellan välfärdsområdena.

Arbetsgruppen kommer att utarbeta ett förslag om en modell där utvecklingsstörda människor erbjuds jämlika socialtjänster på finska och svenska före slutet av 2021. Majoriteten av de tjänster utvecklingsstörda behöver ordnas i första hand som del av basservicen inom välfärdsområdenas social- och hälsovård. Ordandet av särskilt krävande tjänster avtalas mellan välfärdsområdena.

Mer information:

Representant för Västra Nyland, ordförande för arbetsgruppen
Anu Autio, chef för handikappservicen, Esbo
tfn 043 8259890
anu.autio@espoo.fi

Representant för Helsingfors
Katja Raita, chef för handikapparbete, Helsingfors
tfn 050 5930973
katja.raita@hel.fi

Representant för Vanda-Kervo
Chef för tjänster för äldre och handikappade
Minna Lahnalampi-Lahtinen
tfn 09 8392 0028
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Representant för Mellersta Nyland
Olli-Pekka Alapiessa, Chef för handikappservicen
050 497 2430
olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Representant för Östra Nyland
Irja Suhonen, projektchef
Projektet för intensifiering av samarbetet inom handikappservicen i Östra Nyland ("Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen yhteistyön tiivistäminen").
040 1856073
irja.suhonen@porvoo.fi


Bild: Pexels / Fauxels