Två människor håller varandra i handen.

Grunderna för beviljande av hemvårdstjänster i Helsingfors gjordes tydligare

Grunderna för beviljande av hemvårdstjänster har tydliggjorts för att man även i fortsättningen kan garantera jämlika hemvårdstjänster till alla hemvårdsklienter. Tanken med ändringen är att grunderna för beviljande av hemvårdstjänster ska vara öppna och lika för alla.

Ändringen i grunderna för beviljande av tjänsterna påverkar i huvudsak inte hemvårdens nuvarande klienter. Om det sker ändringar i klientens situation bedöms behovet av hemvård på nytt.

– Alla som behöver hemvårdstjänster får dem även i fortsättningen. Ingen lämnas utan de tjänster hen behöver, betonar Soili Partanen, serviceområdeschef med ansvar för utveckling av hemvården.

– Om till exempel klientens hälsotillstånd blir bättre tack vare rehabiliteringen och klienten inte längre uppfyller grunderna för beviljande av tjänsterna, kan den regelbundna hemvården avslutas. Men även i en sådan situation ordnas sådana tjänster för klienten att hen tryggt kan bo kvar i sitt eget hem. Vid behov utses även en kontaktperson som klienten kan kontakta för att få hjälp och råd i sin situation, säger Partanen.

De nya grunderna togs i bruk i början av året. Grunderna har godkänts av social- och hälsovårdsnämnden. Motsvarande grunder följs även i övriga kommuner i huvudstadsregionen.

– Ändringen gjordes för att också i fortsättningen kunna garantera hemvårdstjänster för dem som behöver dem när befolkningen blir äldre och efterfrågan ökar, säger Partanen.

Beslut om hemvården baseras på bedömning av servicebehov

Servicebeslut om hemvård baseras alltid på bedömning av servicebehovet. Bedömningen görs alltid för nya klienter och den baseras på klientens situation i sin helhet. I bedömningen beaktas klientens egna resurser och åsikt om servicebehovet.

Servicebehov bedöms av experter hos enheten för centraliserade klienthandledning. Även situationen hos klienter som redan får hemvård bedöms regelbundet.

Hemvård kan beviljas till en person som 

  • behöver sjukvårdsservice, men som på grund av fysiska, sociala eller psykiska begränsningar inte kan använda hälsostationstjänster eller privata tjänster ens med assistans. 
  • har klart nedsatt funktionsförmåga och som inte klarar regelbundna dagliga grundläggande funktioner självständigt med hjälp av sina anhöriga eller andra hjälpare. Med dagliga grundläggande funktioner avses t.ex. skötsel av den personliga hygienen, påklädning och näring. 
  • får närståendevård och vars vårdare behöver stöd. Närståendevårdaren ska då ha ett beslut om stöd för närståendevård.

Hemvård kan även beviljas tillfälligt till en person som behöver sjukvårdsservice, t.ex. sårvård. Tillfällig hemvård är kortvarig och varar högst två månader.

All bedömning baseras på det internationella RAI-bedömningssystemet (Resident Assessment Instrument). Användning av systemet förutsätts i äldreomsorgslagen. Systemet är ett verktyg för bedömning av klientens behov av stöd och vård. De olika mätarna i systemet mäter klientens prestation i vardagslivet, hälsotillstånd, näring och smärta.

Med hemvården avses hemsjukvård och hemservice. Hemvården svarar också för ordnande av stödtjänster som hjälp för matinköp, tvätt, måltidsservice och städtjänster. En del av besöken kan förverkligas som distansbesök.

För närvarande finns det cirka 7 000 klienter som får regelbunden hemvård i Helsingfors. Det görs över tre miljoner besök varje år.

Bild: Pexels