En man som äter. Illustration.

Klienterna är nöjda med handikappservicens stödboende – självständigt liv med behövligt stöd önskas

Klienterna inom stödboendet som ordnas av Helsingfors stads handikappservice är i huvudsak nöjda med den erbjudna servicen. Till klienternas nöjdhet bidrar särskilt givande av rätt stöd och hjälp samt förstärkande av självständigheten och känslan av trygghet. Detta framkom av svaren i enkäten för personer i stödboende och intervjuerna.

Klienterna som utnyttjar stödboendetjänsterna vill leva ett så självständigt liv som möjligt. Tjänsterna inom stödboende svarar på detta behov. Klienterna upplever att stödboendet ger dem mer ansvar och bestämmanderätt än t.ex. att bo i ett grupphem eller hos föräldrar. Stödboendet erbjuder behövligt stöd och trygghet för ärenden som man inte kan sköta självständigt. Till dessa hör bland annat hemvård, matlagning och förhållanden.

Klienterna är i huvudsak nöjda med handledarna och guidningen. Bekanta och erfarna handledare anses som något särskilt viktigt. Att bygga en dialog med nya handledare som byts ofta anses vara delvis problematiskt. Klienterna önskar en mer aktiv ställning i ärenden som gäller fritiden. De önskar särskilt att handledarna skulle vara mer aktiva när det gäller att hitta och anmäla sig till passliga aktiviteter.

En del av de som intervjuades och svarade på enkäten känner sig tidvis ensamma. 13 % av de som svarade på enkäten ansåg att de inte har vänner och 8 % kände sig ensamma dagligen eller varje vecka. Av intervjuerna framkom att man ofta känner igen ensamheten men man kan eller orkar inte ändra på situationen själv.

Enligt de som svarade på enkäten eller som intervjuades passar stödboendet i huvudsak det egna behovet. Många skulle gärna bo kvar länge i stödboende.

Stödboendet som ordnas av Helsingfors handikappservice omfattar ca 340 klienter. Klienterna får stöd av handledarna eller socialhandledarna inom stödboendet och grupphemmen. Stöd erbjuds till en egen separat bostad, en lägenhet i samband med ett grupphem eller en lägenhet i en bostadsgrupp.

Kundenkäten för stödboende genomfördes i december 2019 och intervjuerna i mars 2020. Enkäten besvarades av 64 klienter och 6 klienter deltog i de fördjupande intervjuerna. Enkäten genomfördes av högskolepraktikanten Cia-Carola Jäntti. Intervjuerna genomfördes av högskolepraktikant Minttu Engberg och sexualrådgivaren på utvecklingsstörningspolikliniken Kirsi-Maria Örö.

 
Bild: Helsingfors stads Social- och hälsovård