En person rör vid en annan persons handled.

Personaldimensioneringens inverkan på dygnet-runt-omsorgen i Helsingfors

Personaldimensioneringen inom dygnet-runt-omsorgen i Helsingfors är på god nivå. Ändringarna i äldreomsorgslagen påverkar särskilt personalstrukturen och organiseringen av stödtjänster. Ändrings- och planeringsarbetet har redan framskridit långt.

– Vi har redan en längre tid förberett oss inför ändringen och även samarbetat med andra kommuner i huvudstadsregionen. Ändringen gäller huvudsakligen organiseringen av stödtjänster i Helsingfors och anställande av vårdbiträden, berättar Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

Enligt uppskattning orsakar ändringen i personaldimensioneringen en extra kostnad på 14 miljoner euro för Helsingfors fram till 2023.

Vad görs nu i Helsingfors?

I Helsingfors planeras som bäst förenhetligande och tilläggsupphandling av stödtjänstarbeten, som tvättservice och städning. Det finns skillnader inom stadens enheter vad gäller organiseringen av tvättservicen.

– Vi strävar efter att vårdpersonalen skulle kunna minska på mängden stödtjänster för att kunna fokusera på vårdarbetet. Vi inleder ytterligare inköp av tvättservice redan i början av sommaren, berättar serviceområdeschef Maritta Haavisto.

Att utveckla uppföljningen av dimensioneringen är ett stort arbete.

– Vi måste till exempel lösa hur vi kan anteckna alla vikariers och korttidsanställdas arbetsinsats samt allokera arbetet av olika yrkesgrupper på rätt sätt. Samma person kan under sin arbetstur arbeta för olika enheter, konstaterar Haavisto.

Helsingfors utvecklar som bäst sin programvara för uppföljning av arbetsturer för att underlätta planeringen av dimensioneringen och få aktuell information för uppföljning av den egna verksamheten och dimensioneringen. Även THL följer två gånger per år upp med en separat enkät hur personaldimensioneringen förverkligas.

– Utöver är vi med i DigiFinlands och THL:s nationella utvecklingsarbete. Syftet är att uppföljningen av tjänster för äldre automatiseras så att uppgifterna i fortsättningen kan produceras så automatiskt och tidsenligt som möjligt från olika system, berättar Haavisto.

Helsingfors anställer över 60 vårdbiträden

Vårdbiträden kan räknas med i personaldimensioneringen när de deltar i direkt klientarbete, som att hjälpa med att tvätta sig och äta. De kan dock inte arbeta utan övervakning under arbetsturerna eller ansvara för medicineringen.

– Helsingfors har inte tidigare haft vakanser för vårdbiträden, så det här kommer att betyda en ändring i personalstrukturen. Under ibruktagningen av Apotti har vårdbiträden fungerat som vikarier inom äldreservicen och vi har fått goda erfarenheter av det. Vi inleder skolningen av en egen läroavtalsgrupp på hösten. Nu ser allt lovande ut, konstaterar överskötare Marketta Kupiainen.

I första skedet anställs vårdbiträden till dygnet-runt-omsorgen för äldre. Deras uppgifter kommer huvudsakligen att bestå av direkt klientarbete, som att hjälpa med att klä på sig och tvätta sig, men också indirekt arbete som gäller klienters klädskötsel och näring.  

Personaldimensionering

  • Syftet med ändringen av äldreomsorgslagen är att förbättra kvaliteten på tjänsterna och förbättra klient- och patientsäkerheten.

  • I personaldimensioneringen beaktas arbetsinsatsen av de anställda som är på plats i omsorgsenheten i proportion till antalet klienter.

  • Personaldimensioneringen stiger stegvis. Personaldimensioneringen träder i kraft till fullo 1.4.2023 när den verkliga personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per klient.

  • Personaldimensioneringen gäller dygnet-runt-omsorgen, d.v.s. seniorcenter och servicehus. I Helsingfors finns för närvarande 4 000 platser för dygnet-runt-omsorg. Av dessa är ca hälften köpta tjänster.

 Bild: Pexels