Telefon och bredvid en pratbubbla med en vaccinationsnål.

Textmeddelande till personer som löper risk att bli allvarligt sjuka i coronavirus på grund av annan sjukdom

Helsingfors social- och hälsovårdsväsende skickar ett textmeddelande till dem som löper risk att bli allvarligt sjuka i coronacirus på grund av sjukdom eller sitt tillstånd och som nu står i tur att vaccineras. Nu ska personer som fyller 65–69 år i år och som lider av en sjukdom vaccineras.

Textmeddelandet skickas till alla som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. I meddelandet anges HKI SOTE som sändare. Planen är att det ska skickas ut på tisdag.

”Vi testar att meddela om vaccinationsturen med textmeddelande. Syftet med meddelandet är att förtydliga om personen tillhör gruppen som nu ska vaccineras. I sinom tid kommer vi också att skicka textmeddelandet till andra personer som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom då de står i tur att vaccineras”, säger Timo Lukkarinen som är chefsläkare för hälsostationerna.

Textmeddelandet skickas till cirka 4 800 personer. Textmeddelandet kommer inte att nå alla som nu står i tur att vaccineras på grund av sjukdom, eftersom en del har en vårdrelation med företagshälsovården eller specialsjukvården. Dessutom saknas telefonnummer för en del personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Därför berättas det också om coronavirusvaccinationerna bland annat genom tidningsannonser. På adressen koronarokotus.hel.fi har det samlats information om att tillhöra en riskgrupp på grund av sjukdom.

I textmeddelandet berättas det att personen enligt social- och hälsovårdsväsendets uppgifter tillhör gruppen som nu ska vaccineras, och personen uppmanas att ta del av anvisningarna för tidsbokning på koronarokotus.hel.fi. Personen ombeds också att kontrollera att hen tillhör gruppen som nu ska vaccineras. Textmeddelandet skickas på antingen finska eller svenska beroende på modersmål. Personer vars modersmål är något annat än finska eller svenska får textmeddelandet på finska, svenska och engelska.

I urvalet av personer har man dragit nytt av bedömningen av hälsonytta, som är ett digitalt verktyg. Bedömningen använder data från patientdatasystemet och slutledning som baserar sig på vetenskapliga bevis. Med hjälp av bedömningen av hälsonytta utvärderas befolkningens hälsotillstånd genom att gruppera och filtrera personer på basis av data från patientjournaler. Projektet med bedömningen av hälsonytta är ett av Helsingfors stads digitala spetsprojekt.