Leikkipuiston teline kuvattuna lähietäisyydeltä.

Revisionsnämnden: Covid-19-pandemin försämrade situationen inom barnskyddet

Covid-19-pandemin har ökat behovet av barnskyddstjänster. Det gjordes 18 023 barnskyddsanmälningar i Helsingfors under 2020, vilket var 840 fler än föregående år. Pandemin och restriktionerna har förvärrat problemen hos de barn, unga och familjer som redan tidigare haft problem. Hos barn och unga som placerats i institutionsvård sedan hösten 2020 har allvarligt missbruk, våld i nära relationer och allvarliga brott blivit mycket vanligare.

Våren 2020 reagerade barnskyddet genom att öka personalen, men sedan hösten har det förekommit problem med tillgången på personal inom barnskyddets socialarbete och institutionsvård, vilket gör det svårare att erbjuda tjänster. Platser inom specialiserad och krävande institutionsvård finns inte heller i nödvändig utsträckning.

Helsingfors revisionsnämnd bedömde barnskyddets tillräcklighet och rekommenderar att social- och hälsovårdssektorn tryggar tillgången på barnskyddspersonal i synnerhet inom barnskyddets socialarbete och institutionsvård för att de uppgifter som föreskrivs barnskyddslagen ska kunna skötas. I utvärderingsberättelsen för 2020 ingår även en mer omfattande granskning av hur man motarbetar utslagningen av barn och unga. I grundskolan har man nått goda resultat med hjälp av programmet Mukana och Me-skolan. Det är utmanande att med projektfinansiering få de goda resultaten att bli bestående.

Tillträdet till icke-akut vård vid hälsostationer fullgörs inte på lika villkor vid alla hälsostationer

Vid Helsingfors stads hälsostationer får man tid till icke-akut vård i huvudsak inom den tidsfrist som föreskrivs i lag, men dock inte i enlighet med stadens egna mål eller på ett jämlikt sätt.

Under 2017–2020 förekom mycket stora skillnader i väntetiderna för icke-akuta vårdbesök vid olika hälsostationer. År 2019 försämrades tillgången till vård avsevärt vid alla hälsostationer. Den största orsaken till hälsostationernas utmaningar är bristen på läkare. Läkarbristen kan leda till en ond cirkel. När det inte finns tillräckligt med läkare på en hälsostation, ökar läkarnas arbetsbörda. Situationen ger hälsostationen ett dåligt rykte, vilket i sin tur gör att läkare ogärna vill jobba där. När man inte lyckas få fler läkare till hälsostationen hålls arbetstakten fortfarande orimlig. Revisionsnämnden rekommenderar att social- och hälsovårdssektorn utvecklar läkarnas arbetsförhållanden på så sätt att arbetsbördan upplevs som rimlig vid alla hälsostationer, ordnar med tillräckliga möjligheter för utbildning av läkare och ser till att läkarnas löner är konkurrenskraftiga jämfört med grannkommunerna.

Lärdomar från problemen med ombyggnaden av Olympiastadion

Kostnaderna för renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion blev närmare 127 miljoner större än vad som uppskattades i projektplanen. Projektet finansieras till hälften av Helsingfors stad och till hälften av staten.

Revisionsnämnden rekommenderar att stadsstyrelsen säkerställer att man vid samfinansierade projekt i detalj avtalar om befogenheterna för styrning och övervakning av projektet och om beredskapen för en stigande kostnadsnivå innan man kommer överens om ett maximipris för projektet.

Enligt revisionsnämnden ska stadsmiljösektorn framöver säkerställa att planerna för att genomföra projekt som stadsfullmäktige ska besluta om är tillräckligt långt framskridna och håller hög standard samt att det görs upp en så tillförlitlig kostnadsberäkning som möjligt för projekten.

Utvärderingsberättelsen behandlas i fullmäktige 23 juni

Revisionsnämnden är ett organ underställt stadsfullmäktige, och har som uppgift att utvärdera hur de mål som uppställts av fullmäktige har nåtts. Läs mer (på finska) om de teman som nämns ovan samt andra teman som revisionsnämnden behandlar i utvärderingsberättelsen för 2020 på adressen arviointikertomus.fi. Utvärderingsberättelsen publiceras på svenska senast 23.6.2021.

Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen vid sitt sammanträde 23.6.2021.

Läs mera:
Revisionsnämnden
Revisionskontoret

Tillräcklig vård av barn utom hemmet
Tillträde till icke-brådskande vård vid hälsostationer
Renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion