Lägenhetens balkong

Revisionsnämnden: Boendeaktivisterna i stadens hyresbostäder är missnöjda med Hekas hyresgästde-mokrati

Helsingfors stads bostäder Ab:s, det vill säga Hekas, boendeaktivister upplever att hyresgästernas beslutanderätt och påverkansmöjligheter är otillräckliga. Boendeaktivisternas upplevelse är att huskommittéerna tillfrågas om utlåtande för formalias skull, men att hyresgästernas synpunkter ändå inte tas i beaktande, utan att saker och ting redan har beslutats i förväg. Det delområde inom hyresgästdemokratin som upplevs fungera bäst är möjligheterna att påverka boendetrivseln. Möjligheterna att påverka husens underhåll och skötsel upplevs förverkligas klart sämre. Boendeaktivisterna anser att hyresgästernas behov och önskemål inte beaktas i tillräcklig omfattning.

Revisionsnämnden observerade också att Heka för tillfället inte till alla delar följer den gällande lagen om samförvaltning i hyreshus. I praktiken har huskommittéerna inte rätt att, vilket lagen om samförvaltning i hyreshus kräver, bestämma om ordningsreglerna eller om principerna för uthyrning och fördelning av gemensamma bilplatser, bastur, tvättstugor och motsvarande lokaler. Heka motiverar avvikelserna från lagen med att ett stort bolag måste tillämpa samma regler och beslutsgrunder i alla hus för att likabehandlingen. En revidering av lagen om samförvaltning i hyreshus pågår och i samband med den rekommenderade nämnden att Hekas regel om hyresgästdemokrati uppdateras i enlighet med lagen efter att lagen om samförvaltning i hyreshus har reviderats.

En positiv iakttagelse av nämnden är att Hekas hyresgästdemokrati är mer omfattande än vad lagen kräver: Bolaget beviljar anslag för boendeverksamhet och hyresgästerna har möjlighet att utse en hyresgästrepresentant till hyresbestämningsenheten för planeringen av stora renoveringar i husen. Dessutom betalar Heka mötesarvoden för medlemmarna i organen för hyresgästdemokrati från och med huskommitténivå.

Hemvården har utvecklats under de senaste åren men målen har inte nåtts

Inom Helsingfors stads hemvård har målet varit att stärka medarbetarnas välbefinnande. Upplevelsen av jobbrelaterad stress och arbetsmängd som överstiger toleransen har minskat och andelen personer som övervägt att byta arbetsgivare och avgångsomsättning har minskat. Det har alltså skett en positiv utveckling. Revisionsnämnden observerade dock att målen för utvecklingen av välbefinnande i arbetet eller utvecklingen av hemvården generellt inte till fullo har uppnåtts.

Coronapandemin har för vissa delar påverkat måluppfyllelsen. Pandemin förvärrade också bristen på personal. Bristen på svensktalande vårdpersonal orsakar att klienterna med rätt till svenskspråkig service inte alltid betjänas på svenska. Revisionsnämnden uppmanade att säkerställa att den språkliga jämlikheten enligt äldreomsorgslagen förverkligas och att bedömningen av servicebehovet för personer över 75 år genomförs inom tidsfristen enligt socialvårdslagen. Bedömningen av servicebehovet har haft dröjsmål från hösten 2021.

Dessutom rekommenderade revisionsnämnden att hemvårdens ansvarssjukskötares indirekta uppgifter skulle minskas, vikariernas arbetsuppgifter skulle utvidgas och bästa praxis skulle tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. I bedömningen observerades att målen som satts upp för hemvården förverkligas vid vissa hemvårdsenheter men inte vid alla. Skillnaderna är dock inte systematiska.

Utvärderingsberättelsen till fullmäktige för behandling den 22 juni

 Revisionsnämnden är ett organ som lyder under stadsfullmäktige och den bedömer hur de mål som fullmäktige satt upp förverkligas. Ta del av ovan nämnda frågor och andra frågor som revisionsnämnden behandlade i utvärderingsberättelsen för 2021: arviointikertomus.fi.


Mer information:

Utvärderingsberättelse 2021

Revisionsnämnden

Revisionskontoret

Förverkligandet av hyresgästdemokratin vid Helsingfors stads bostäder Ab

Hemvård för äldre