Hoppa till innehållet

Rådgivning och handledning

Personalen inom det sociala arbetet för handikappade utreder servicebehovet tillsammans med klienten. Utifrån bedömningen utarbetar man en serviceplan.

Tjänster för funktionsnedsatta under coronaepidemin

Arbets- och dagverksamhet

Verksamhetsställena för arbets- och dagverksamhet har inlett sin verksamhet kontrollerat och stegvis från och med den 1 juni 2020. Vid sidan av närtjänsterna har klienterna möjlighet att delta i virtuell dagverksamhet. Dagverksamhet ordnas också på enheter för boendeservice.

Inom närtjänsterna fokuserar man särskilt på gruppstorlek, hygien och skydd samt att minimera kontakterna mellan grupperna. Personer som tillhör riskgrupper uppmanas att noggrant överväga om de ska delta i grupperna. Klienterna har möjlighet att avstå från att delta i tjänsterna under coronaepidemin utan att förlora sin plats i arbets- eller dagverksamheten.

Enheten för stödd sysselsättning betjänar som normalt. Arbetslivstränarna erbjuder möten både på distans och som närtjänster. Vid mötena beaktas säkerhetsavstånd och lämpliga skydd.

Korttidsvård enligt prövning och närståendevårdens lagstadgade avlösning

Ifall klienten eller hens familjemedlem insjuknat (luftvägssymtom eller diarré) kan den överenskomna perioden för korttidsvård inte verkställas på enheten, även om det handlar om absolut behov. I sådana situationer ska man kontakta en socialarbetare eller socialhandledare, så att behovet av korttidsvård eller vård under närståendevårdarens ledighet kan tillgodoses på ett tryggt sätt.

Personlig assistans

Personliga assistenter som har närkontakt med klienten ska enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisning som är i kraft fram till den 31 augusti 2020 använda kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk. Om sådana inte finns tillgängliga eller inte kan användas av något annat skäl, använder man ett tvättbart skydd eller engångsskydd av tyg eller ett visir som täcker ansiktet (inklusive munnen) för att skydda klienten från eventuell smitta som personalen eller assistenten bär på. Mer information om personlig assistans finns på adressen www.hel.fi/vammaiset/sv/stod/personlig-assistans/

Boendetjänster

Vi rekommenderar att träffarna ordnas utomhus om möjligt och att man beaktar säkerhetsavstånd. Släktingar och vänner kan besöka klientens lägenhet eller rum i boendeenheten. Det rekommenderas inte att vistas i gemensamma rum. Besökare ska använda kirurgiska engångsmunskydd. Besökare får munskyddet från enheten. Personalen använder kirurgiska munskydd i närkontakt med klienterna.

Instruktioner för trygga besök

  • Kom på förhand överens om besöket med personalen.
  • Man kan besöka tryggt om gästen är helt frisk, inte har ens svaga luftvägs- eller magsymtom eller feber.
  • Man kan inte besöka om gästen är i karantän, karantänliknande omständigheter eller isolerad efter en utlandsresa eller på grund av koronaexponering eller -smitta.
  • Vi rekommenderar att man helst kommer överens om träffar med klienterna utomhus, t.ex. kaffe på en terrass eller en gemensam promenad.
  • Om träffen ändå bestäms inomhus i boendeenheten ska man sköta om bra handhygien genast när man kommer in och sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till övriga klienter och personal.
  • Under besöket får man endast vistas i klientens lägenhet eller rum.
  • Under besöket ska man hålla ett säkerhetsavstånd på två meter mellan klienten och gästen.

    Personalen ger närmare instruktioner om praktiska arrangemangen under besöket och instruktionerna ska absolut följas.  • 10.11.2020 13:33