Hoppa till innehållet

Köptjänstenheten för handikapparbete

Kontaktuppgifter

Vi önskar att huvudsakligen bli kontaktade via köptjänstenhetens gemensamma e-post sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Chef för köpta tjänster Anu Purhonen 09 310 24859
anu.purhonen@hel.fi

Planerare Mirva Lähteenmäki 09 310 69530
mirva.lahteenmaki@hel.fi

Planerare Pia Yletyinen 09 310 21711
pia.yletyinen@hel.fi

Projektplanerare (Strukturreformsprojekt) Marja Ilpala 09 310 32802
marja.ilpala@hel.fi

Köptjänstenhetens uppgifter

Köptjänstenhetens uppgift är att följa upp, övervaka, styra och utveckla handikapparbetets tjänster tillsammans med andra enheter och intressentgrupper inom handikappservicen särskilt vad gäller kvaliteten och effektiviteten som klienten får.

Kommunerna är skyldiga att övervaka verksamheten hos serviceproducenter som erbjuder socialtjänster inom deras område. Kvaliteten kontrolleras både med hjälp av dokument och genom på förhand överenskomna besök eller överraskningsbesök på enheterna. Vad gäller enheter utanför Helsingfors, men som har klienter från Helsingfors, säkerställer vi den service som ges till klienterna genom uppföljning av individuella planer och dagliga anteckningar samt genom samarbetsbesök på enheterna och avtalsuppföljning. Utöver samarbetar vi med olika tillsynsmyndigheter.

Till köptjänstenhetens uppgifter hör att övervaka och säkerställa att tjänsterna förverkligas enligt avtal. Köptjänsten hjälper och instruerar serviceproducenterna vid behov för att säkerställa tjänster av hög kvalitet för Helsingforsborna.

Köptjänstenheten organiserar och genomför upphandlingar av tjänster för klienter i enlighet med upphandlingslagen och i samarbete med stadens upphandlingstjänster. Tjänster upphandlas huvudsakligen genom konkurrensutsättning och genom servicesedelmodellen. Konkurrensutsättningens kvalitetskriterier definieras i samarbete med de som använder tjänsterna, deras anhöriga och serviceproducenterna.

Klientens servicebehov kartläggs alltid inom socialt arbete tillsammans med klienten. Köptjänstenhetens planerare är med i handikapparbetets SAS-grupp för boende samt i handikapparbetets IMO-arbetsgrupp.

Köptjänstenheten behandlar respons och reklamationer gällande serviceproducenterna. Respons och reklamationer kan skickas till adressen sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Handläggning av anmälningar av privata serviceproducenter av socialtjänster och att bli serviceproducent

Samtliga som vill bli serviceproducenter intervjuas. De blivande serviceproducenternas verksamhets- och egenkontrollsplaner samt övriga tillhörande dokument granskas och producenten får guidning och rådgivning vid behov.

Om serviceproducentens planer och färdigheter att förverkliga servicen konstateras vara tillräckliga kan producenten godkännas till kommunens register (stödtjänster) och/eller kommunens ståndpunkt om godkännande uttryckas till Regionförvaltningsverket (anmälningspliktiga tjänster) och/eller godtagandet av producentens anmälan stödas (tillståndspliktig service) med ett separat utlåtande.

Företag som producerar stödtjänster för privata socialtjänster (t.ex. personlig assistans) registreras i registret över stödtjänster, som underhålls av kommunen. De har rätt att producera personlig assistans i Helsingfors. Detta meddelas inte separat till Regionförvaltningsverket. Företag som är listade i registret kan ansöka om att bli servicesedelproducenter.

Register över stödserviceproducenter för personlig assistans (pdf på finska)

Nyttiga länkar

 • Palse servicesedel
 • Helsingfors servicesedel
 • Avi
 • Valvira
 • Socialt arbete inom handikappservicen
 • Social- och patientombudsmannen


  Konkurrensutsatta serviceproducenter

  Boende för handikappade (pdf på finska)

  Boende för gravt handikappade (pdf, på finska)

  Tillfällig omsorg (pdf, på finska)

  Arbets- och dagverksamhet för handikappade och personer med autismspektrumstörningar (pdf, på finska)


  Servicesedel serviceproducenter

  Boende för gravt handikappade (pdf, på finska)

  Dagverksamhet för gravt handikappade (pdf, på finska)

  Tillfällig omsorg (pdf, på finska)

  Listan över serviceproducenter för tjänster som ges i hemmet finns på palse.fi.

    • 28.10.2021 11:52