Hoppa till innehållet

Stöd i vardagen

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


De anställda vid enheterna för socialt arbete inom handikappservicen utreder servicebehovet tillsammans med klienterna och utarbetar en serviceplan utgående från bedömningen.

Kontaktuppgifter för socialt arbete inom handikappservicen

Handikappservice under coronavirussituationen

Arbets- och dagverksamhet

Stadens egna enheter för arbets- och dagverksamhet är tillsvidare stängda med undantag av en enhet. Vid verksamhetscentret Tanhua arrangeras absolut nödvändig vård åt de klienter som bor i sina barndomshem vars föräldrar inte kan arrangera vård på annat sätt.

Korttidsvård enligt prövning och närståendevårdens lagstadgade avlösning
Det rekommenderas att man undviker annan än absolut nödvändig korttidsvård på grund av smittorisken. Stadens enheter för korttidsvård kontaktar de familjer som har avtalat om en period i framtiden. Med familjerna diskuteras riskerna och förhandlas om avbokande av perioden, ifall det inte är absolut nödvändigt att den genomförs. Samma förfarandesätt har också rekommenderats åt köptjänsteenheterna. Ifall klienten eller hens familjemedlem insjuknat kan den överenskomna perioden för korttidsvård inte verkställas i enheten, även om det handlar om absolut behov. I dylika situationer bör man kontakta socialhandledaren, så att man på ett säkert sätt kan hantera situationen.

Personlig assistans

Servicen måste säkras för de klienter som absolut behöver assistans för att klara av sina dagliga aktiviteter och för att klara sig hemma. Skötandet av nödvändiga ärenden utanför hemmet måste också säkras – självklart med beaktande av anvisningarna för personer i riskgrupper. Fritidsverksamheten kan vid behov verkställas genom att till exempel motionera i närmiljön, istället för att besöka allmänna platser. För de som bor i en boendeenhet kommer man överens på förhand om saken mellan klienten och boendeenhetens personal. Assistenten får inte heller gå in i boendeenheten, utan ska vänta på klienten utanför enheten. Ifall en serviceproducent inte kan verkställa sin service till exempel på grund av karantän, ska man omedelbart meddela klienten och klientens socialarbetare om detta. Då arrangerar staden den nödvän-diga servicen för klienten på annat sätt.

Boendetjänster
Alla besök i boendeenheter är förbjudna. Ifall en boende behöver personlig hjälp med till exempel motion utomhus, ska man komma överens om det på förhand mellan klienten och enhetens personal, med beaktande av riskerna. Förbudet mot besök gäller också personliga assistenter, dvs. assistenten måste vänta utanför enheten på klienten för att ta hen på en motionsrunda. Klienten eller en anhörig kan kontakta den egna arbetaren, socialvårdens corona-rådgivningsnummer eller socialjouren under kvällar och nätter i en situation där klienten inte kan fortsätta bo hemma, men inte har behov av sjukhusvård, och det inte går att arrangera service hem. Även i andra krissituationer kan klienten eller en anhörig vara i kontakt ifall det inte längre är möjligt för klienten att bo hemma.


Barnfamiljer
Vid verksamhetscentret Tanhua ordnas Tuntituki-verksamhet för unga som närmar sig vuxenålder samt för vuxna klienter som behöver vårdparksverk-samhet högst 2-3 timmar per vecka. Tjänsten omfattar transport men inga måltider. Kontakta din egen socialarbetare för mer information.

Du kan också anhålla om Tuntituki-verksamhet hem för t.ex. utevistelse med barnet eller för vårdhjälp högst 2-3 timmar per vecka (för att föräldern kan uträtta butiksärenden till exempel). För mer information kontakta din egen socialarbetare eller socialhandledaren inom stödet för närståendevård. Tuntituki-verksamheten hemma eller på Tanhua är enbart finskspråkig service.

Även Kårkulla Omsorgsbyråns personal finns tillgänglig för brukare och anhöriga. Stödsamtal och handledning kan ske via telefonsamtal eller Skype.

Kontaktuppgifter

Ni kan också be om att bli uppringd genom att ringa byråsekreteraren mån-fre kl. 8.15–16 tfn 09 3102 3100.
Socialrådgivningen vardagar kl. 9.00–16.00 på numret 09 310 44400, via chat fr.o.m. 23.3 kl. 9.00–16.00
Utanför tjänstetid kontakta socialjouren tfn 0206 96006 varje dag dygnet runt

Annan hjälp

Servicen som stödjer självständigt boende 

Målet med servicen som stödjer självständigt boende är att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo på egen hand och så självständigt som möjligt i egna bostäder och inte vara beroende av kontinuerlig anstaltsvård. Service som främjar bostadens funktionalitet finns att tillgå.

Läs mer om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer om redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av de dagliga aktiviteterna.


Personlig hjälp

En förutsättning för ordnande av personlig hjälp är att personen med funktionsnedsättning kan uttrycka vad han eller hon vill göra och i vilka sysslor han eller hon vill få assistans. Han eller hon måste också kunna ge anvisningar i situationer där han eller hon får hjälp.

Läs mer om personlig assistans.


Hemvårdstjänster

Hemvårdstjänster stödjer klienter som bor hemma i de dagliga sysslor som de inte själva klarar av. Hemvården har som uppgift att ge vård och service som gör det möjligt att tryggt bo kvar hemma även när funktionsförmågan försämras.
Tjänster som gäller transport är färd- och följeslagartjänsten.

Läs mer om hemvårdstjänster.


Korttidsvård

Målet med korttidsvård är att stödja personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning eller personer som vårdar en sjuk anhörig hemma så att de orkar i vardagen. Korttidsvård ordnas i grupphem för personer med utvecklingsstörning, inom familjevården och på anstalter.

Läs mer om korttidsvård.


Stödet för närståendevård

Stödet för närståendevård består av vårdarvodet, ledighet och tjänster som stödjer närståendevården.

Läs mer om stödet för närståendevård.


Handikappombudsman

Handikappombudsmannens uppgifter30.11.2020 15:05