Hoppa till innehållet

Vanliga frågor under coronasituationen

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Läs de vanligaste frågorna om personlig assistans i situationer med coronavirus.

Hur skyddar sig assistenterna när de hjälper gravt handikappade personer?

Det är arbetsgivaren till den som tillhandhåller personlig assistans som ansvarar för säkerheten i arbetet och som ska anskaffa sina assistenter skyddsutrustning.

Mot coronaviruset kan man skydda sig på samma sätt som mot andningsvägsinfektioner. Enligt Arbetshälsoinstitutets anvisningar ska du använda kirurgiska mun- och nässkydd eller ansiktsskydd för engångsbruk eller visir som täcker ansiktet då du assisterar en person.

Om det har konstaterats att den personliga assistentens arbetsgivare har smittats av coronaviruset och vårdas genom närkontakt i isolering ska assistenten använda skyddshandskar, kirurgiskt mun-nässkydd, ögonskydd och skyddsrock eller förkläde för engångsbruk. Om personen som assisteras lider av kraftiga infektionssymtom i andningsvägarna används i stället för kirurgiska mun-och nässkydd FFP2- eller FFP3-andningsskydd vid närkontakt. Dessa skyddsutrustningar används i enlighet med hälsovårdens anvisningar och endast om klienten har konstateras ha smittats av coronaviruset.

Hur och var finns skyddsutrustning tillgänglig?

Personliga assistenters arbetsgivare kan själva köpa skyddsutrustning åt sina assistenter i affärer eller beställa dem via internet.

Om arbetsgivaren-klienten har konstaterats ha smittats av coronaviruset och han eller hon vårdas genom närkontakt i isolering kan Helsingfors handikapparbete vid behov ge skyddsutrustning i syfte att möjliggöra assistenternas arbete. Den här skyddsutrustningen består av skyddshandskar, andningsskydd, ögonskydd och skyddsrockar för engångsbruk. Skyddsutrustningen används i enlighet med hälsovårdens anvisningar och endast om det fastställs att klienten har smittats av coronaviruset. Utrustningen överlåts endast för att användas av assistenter till klienter i enlighet med Helsingfors handikapparbetes arbetsgivarmodell för personlig assistens. Klienten kan kontakta Hyvönens grupphem eller Paula-hemmet:

 • Hyvönens grupphem, nedre våningen, adress Kotkagatan 14–16, 00510 Helsingfors. Utrustningen överlåts i dörren i hörnet av Aleksis Kivigatan och Kotkagatan. Det är inte tillåtet för den som hämtar utrustning att komma in i enheten, ring tfn 09 310 43693 innan du kommer, samtalen besvaras 24/7.

 • Paula-hemmet, adress Degermyrvägen 33 A 15, 00320 Helsingfors. Utrustningen överlåts vid ytterdörren, den som hämtar utrustningen får inte komma in i enheten, ring tfn 09 310 24812 eller 09 310 24814 innan du hämtar utrustningen, samtalen besvaras 24/7.

  Bolagen som producerar personlig assistans med servicesedel ser i samarbete med Helsingfors handikapparbete själva till anskaffningen av skyddsutrustning för sina egna arbetstagare.

  Ersätts kostnaderna för anskaffad skyddsutrustning?

  Skäliga och nödvändiga kostnader för skyddsutrustning som en arbetsgivare med funktionsnedsättning själv har anskaffat för assistenterna kan ersättas i efterhand mot kvitton. Skicka socialarbetaren i ditt område en fritt formulerad ansökan i vilken du tydligt anger ditt kontonummer och bifoga köpkvittot för den skyddsutrustning som du har skaffat eller en kopia av det. Ersättning betalas huvudsakligen för ansiktsskydd.

  Måste assistenten lämna in ett sjukintyg?

  Assistenten ska alltid lämna ett sjukintyg över arbetsoförmåga som varar i mer än 3 dagar till arbetsgivaren. Arbetsgivaren vidarebefordrar sjukintyget till lönekontoret. När sjukledigheten varar i mer än nio dagar ska läkarintyget skickas i original som bilaga till ansökan om sjukdagpenning till FPA. Då lämnar arbetsgivaren eller den personliga assistenten in en ansökan om sjukdagpenning till FPA.

  Arbetsgivaren har emellertid vid behov rätt att få ett sjukintyg över assistentens arbetsoförmåga utfärdat av en läkare eller en hälsovårdare genast från och med den första sjukdagen.

  Hurdan lön betalas under den tid du själv eller ditt barn är sjuka, vid misstanke om sjukdom eller under karantän?

  Om en arbetstagare har ålagts vara frånvarande från arbetsplatsen på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalas lön på samma grunder som under sjukledighet. En assistent vars arbetsgivare hör till Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto rf (Heta) har rätt att stanna hemma för att sköta ett barn under 10 år eller ett barn med funktionsnedsättning när barnet plötsligt insjuknar. Betald frånvaro kan fortgå i högst tre arbetsdagar. Assistenter vars arbetsgivare inte hör till Heta-förbundet har inte rätt att sköta ett sjukt barn hemma med lön.

  FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom när en arbetstagare har förordnats karantän (lagen om smittsamma sjukdomar 60 §) i syfte att förhindra spridning av coronaviruset. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnas karantän och vårdnadshavaren av den här orsaken inte kan arbeta. Närmare information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns på FPA:s webbplats.

  Hur anmäler jag hur länge min personliga assistents karantän fortsätter och hur betalas lönen under karantäntiden?

  När en assistent är tvungen att stanna i karantän på grund av exponering för coronaviruset ska ett intyg över karantäntiden som utfärdats av en läkare för smittsamma sjukdomar lämnas till lönekontoret. Lönekontoret behöver dessutom uppgifter om planerade arbetsturer under karantäntiden.

  Om du inte använder funktionen för självinmatning i lönebetalningssystemet Oima kan du skicka uppgifterna om assistentens karantänstid på blanketten för avbrott och andra ändringar i anställningsförhållandet. Arbetspass inplanerade under karantänstiden kan du meddela med hjälp av listan över arbetsturer.

  Alternativt kan du själv mata in arbetspassen i lönebetalningssystemet Oima. Karantänstiden ska då anges i kalendervyn i Oima-systemet som ”Frånvaro -annan orsak (utan lön)”. Karantänstiden ska antecknas utan avbrott i enlighet med den karantänstid som läkaren för smittsamma sjukdomar har ordinerat.

  Lönesekreteraren fyller i inkomstförlusten under karantänstiden i enlighet med de angivna arbetspassen under karantänstiden på blankett Y17 och skickar blanketten elektroniskt direkt till FPA. Dessutom bör assistenten själv lämna in en ansökan till FPA om dagpenning vid smittsam sjukdom för karantänstiden. Karantänstidens förtjänstförlust betalas till assistenten i form av FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Hur ska man gå till väga om arbetsgivaren bor i en serviceboendeenhet och hela enheten befinner sig i karantän?

  Inga utomstående personer får tillträde till enheten.

  Betalas lön åt den personliga assistenten trots att han eller hon inte kan utföra sitt arbete?

  I sådana fall ska det enligt arbetsavtalslagen betalas full åt arbetstagaren om arbetstagaren har stått arbetsgivaren till förfogande enligt avtal men inte har kunnat utföra de överenskomna arbetsturerna på grund av skäl som beror på arbetsgivaren. Vid behov borde arbetsgivaren i sådana fall permittera arbetstagaren.

  Hur ska jag och assistenten gå till väga om det konstateras coronasmitta i arbetsgivarens familj?

  Läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan förordna en person som smittats med coronaviruset i isolering och personer som varit i närkontakt med den smittade i karantän. I sådana fall ska anvisningarna som hälsovårdspersonalen gett även iakttas för assistenter.

  Den personliga assistenten meddelar arbetsgivaren att det råder risk för att han eller hon har exponerats för coronaviruset. Assistenten är symtomfri. Arbetsgivaren återkallar assistansen. Får assistenten lön för arbetspasset?

  Om arbetsgivaren förbjuder assistenten att komma till arbetsplatsen och läkaren för smittsamma sjukdomar inte har tagit beslut om isolering eller karantän betalas lönen normalt. Semesterdagar kan användas i sådana fall men endast med arbetstagarens samtycke.

  Var får jag en vikarie om assistenten insjuknar?

  Du kan till exempel fråga assistenscentralen Sentteri om en vikarie som tillämpar arbetsgivarmodellen, tfn 045 7732 4381 Du kan också ta kontakt via epost på adressen: sentteri@sentteri.fi .Om arbetsgivaren har ett beslut om servicesedel för vikarieassistans kan arbetsgivaren anlita en vikarie med hjälp av servicesedel. Om det inte har tagits beslut om servicesedel kan klienten ansöka om rätt till servicesedel hos socialarbetaren.

  Kan en närstående vara personlig assistent?

  I Helsingfors har en närstående till en arbetsgivare som anlitar personlig assistans i enlighet med arbetsgivarmodellen kunnat vara assistent på grund av coronaepidemin om det inte har varit möjligt att anlita assistent på ett annat sätt. Rätten har förutsatt en särskild ansökan till socialarbetaren.
  I och med att pandemisituationen blivit lättare och vaccinationerna alltmer omfattande upphörde detta specialarrangemang 1.10.2021.

  Assistenten är sjuk och arbetslistorna borde lämnas in i dag. Arbetsgivaren kan inte fylla i, skriva ut och underteckna arbetslistorna utan assistent. Arbetstagaren vill inte exponera arbetsgivaren, men behöver sin lön. Räcker det med att arbetslistorna undertecknas av arbetstagaren?

  Om det inte är möjligt att få arbetslistorna bekräftade per e-post av arbetsgivaren räcker det med arbetstagarens underskrift. Begäran om arbetsgivarens bekräftelse lämnas per telefon före lönebetalningen.

  Kan arbetsgivaren förutsätta att arbetstagaren genomgår en coronatest?

  Arbetsgivaren kan inte förutsätta att arbetstagaren tar en coronatest. Testen är alltid frivillig.
  Arbetsgivaren är emellertid skyldig att se till alla arbetstagares säkerhet. Arbetsgivaren kan tillfälligt förbjuda arbetstagaren att komma till arbetsplatsen om arbetstagaren vägrar genomgå en coronatest och arbetsgivaren har grundad anledning att misstänka att arbetstagaren kan ha insjuknat i corona. I en sådan situation har arbetsgivaren möjlighet att anställa en annan assistent.

  Kan jag förutsätta att min personliga assistent låter vaccinera sig mot coronaepidemin?

  Hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar coronavaccinering. Vaccineringen skyddar inte bara arbetstagaren utan också hans eller hennes närstående, arbetskamrater och personer som behöver hjälp. Vaccineringen är emellertid frivillig för alla och arbetsgivarna kan inte tvinga någon att låta vaccinera sig.

  Får min assistent vaccinera sig under arbetstid?

  Enligt 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar får en arbetstagare genomgå en coronavaccinering under arbetstid om det inte är möjlighet vid en annan tidpunkt. Om det alltså inte finns lediga tider för vaccinering utanför arbetstiden är det möjligt att låta vaccinera sig under arbetstid och vaccineringstiden räknas då som arbetstid.
 • 28.10.2021 12:29