Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin varhaiskasvatus -sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Varhaiskasvatus -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/varhaiskasvatus.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Yksittäisten päiväkotien, leikkipuistojen, perhetalojen sekä perhepäivähoidon sivustoilla on alla mainittuja puutteita.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet

  • Leikkipuistojen ja perhetalojen etusivujen facebook-upotteiden kohdalla ruudunlukijaa käyttävä ei saa informaatiota siitä, että kohdistus on facebook-upotteessa. Upotteessa käytetään "lazy load"-tekniikkaa sisälllön lataamiseen, joka näppäimistöllä selatessa vaikeuttaa tai estää kokonaan upotteen ohi selaamisen. (WCAG 2.1 Ei näppäimistöansaa, Kohdistaminen, Nimi, rooli, arvo sekä Informaatio ja suhteet)

Merkittävät virheet

  • Sivustoilla on linkkejä, joiden toiminnallisuus ei ole selkeää ruudunlukijan käyttäjän kannalta. Linkin teksti voi olla epäselvä, linkki avaa uuden ikkunan tai PDF-tiedoston varoittamatta (WCAG 2.1 Johdonmukainen merkitseminen, Informaatio ja suhteet, Nimi, rooli, arvo sekä Otsikot ja nimilaput).
  • Sivustolla on kuvia joilta joko puuttuu alt-määre tai alt-määreen kuvaus on puutteellinen (WCAG 2.1 Ei-tekstuaalinen sisältö).
  • Mobiilinavigaatiovalikko on epäselvästi kuvattu ruudunlukijoille (WCAG 2.1 Näppäimistö, Nimi, rooli ja arvo)
  • Sama linkkiteksti päiväkotien ja leikkipuistojen sivuilla ohjaa käyttäjän eri sivuille (WCAG 2.1 Otsikot ja nimilaput)
  • Toimipiste-sivuilla on tyhjiä elementtejä (WCAG 2.1 Jäsentäminen)

Muut virheet

  • Sivun alkuun -linkki siirtää näkymän, muttei kohdistusta (WCAG 2.1 Ohita lohkot)

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puuttet pyritään korjaamaan välittömästi päiväkodeissa ja leikkipuistoissa sitä mukaa, kun virheitä tulee tietoon.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä toimialan verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä permemmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue päiväkotien verkkosivustojen auditointiraportti (pdf) ja Lue leikkipuistojen verkkosivustojen auditointiraportti (pdf).

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 17.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
10.05.2021 11:10