Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼


         Boende
            En bostad i Helsingfors
            Hyresbostäder
               Ansökning om hyresbostad
               För hyresgäster
            Bostadsrättsbostäder
            Hitas-ägarbostäder
               Köp av Hitas-bostad
               Försäljning av Hitas-bostad
            Boende för specialgrupper
            Tjänstebostad
            Boende och hälsa
               Utredning av sanitära olägenheter
               Tillgänglighet
               Fuktighet och mögelskador
               Bullerstörningar
               Inomhusluften i bostaden
               Materialutsläpp och luktolägenheter
               Skadedjur inomhus
         Natur och grönområden
            Parker
               Parkerna per område
               Guidade parkvandringar
               Volontärarbete och talkon
               Planering, byggande och skötsel av parker
               Riktlinjer för parker
            Naturens mångfald
               Naturmiljöer
               Kulturmiljöer
               Stadsnaturens särdrag
               Tjänster som naturen erbjuder
               Naturdatasystem
               Säkerställning av mångfalden
            Information om naturen
               Växter och svampar
               Däggdjur
               Fåglar
               Fiskar
               Kräldjur och groddjur
               Insekter
               Skadade och döda djur
            Naturskydd
               Naturskyddsområden
               Natura-områden
               Skyddade naturtyper
               Artskydd
               Naturminnesmärken
            Naturvård
               Riktlinjer och planer för naturvården
               Skogsvård
               Ängar och jordbruksområden
               Främmande arter
            Vatten
               Östersjön
               Vanda å
               Småvatten och vård av dessa
               Grundvatten och källor
            Utflykt till naturen
               Naturutflykter
               Naturstigar
               Broschyrer och guider
         Planläggning
            Aktuella planer
               Gatu- och parkplaner
            Planeringsprocessen och påverkan
            Planläggningens nivåer och mål
               Planläggningens mål
               Namnplanering
            Miljökonsekvenser
               Planering av markanvändningen
               Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
               Planers konsekvenser för miljön
               Förorenad markgrund
               Naturutredningar
               Dag- och regnvatten
         Byggande
            Helsingfors bygger
            Ansökan om tillstånd och anvisningar
               Anvisningar och rådgivning
               Blanketter och nättjänster
               Behöver jag tillstånd?
               Ansökan om tillstånd
               Smidig tjänst och ansökans bilagor
               Arkivtjänster
            Mer info om ny- och reparationsbyggande
               Jag bygger ett småhus
               Renoveringsprojekt i lägenheter och småhus
               Fasadändringar
               Rörrenoveringar
               Restauranger och uteserveringsområden
               Energieffektivitet
            Information för byggskedet
               Tillsyn över och ansvar för byggarbetet
               Byggplatsens skeden
               Avfallshantering, damm, buller och vatten
               Byggplatsens anmälningar
               Hyrning och ingärdning av gatumark
            För sakkunniga inom byggande
               Utgångspunkter för planering av bostadshöghus
               Vindsbyggande
               Byggnadstillsynens nyhetsbrev
               Evenemang för sakkunniga inom byggande
            Räntestödslån
         Tomter, fastigheter och jordmån
            Tomter
               Bostadstomter
               Kontors- och industritomter
               Till tomtarrendatorer
               Tillfällig användning av tomter
               Upphandling av mark till staden
               Markanvändningsavtal
            Lokaler
               Affärs- och verksamhetslokaler
               Mötes- och fritidslokaler
               Lokaler till salu
               Partitorgets lokaler
               Lokaler för stadens tjänster
            Inomhusluft
               Inomhusluftens inverkan på hälsan
               När du misstänker problem med inomhusluften
               Utredning av problem med inomhusluften och inomhusluftsgrupper
               Undersökningar av inomhusluften
               Reparationer
               Byggnadsbeståndet och utvecklingsprojekten
               Information och vanliga frågor och svar
            Lantmäteritjänster
               Kablar och ledningar
               Mätningstjänster för byggare
               Adressnumrering
               Fastighetsbildning
            Jordmån och berggrund
               Geoteknisk planering
               Sprängningsarbete
               Ledningsuppgifter och -förflyttningar
               Jordmånens renhet
               Grundvattenläget
            Helsingfors byggnadsbestånd
            Tillstånd för allmänna områden
               Arbete på gatu- eller parkområden
               Arrendering
               Försäljningsplatser
               Reklam
               Terrasser och parklet
               Utomhusevenemang
         Livsmedelstillsyn och miljöhälsa
            Tillsynsplan för miljöhälsovård
               Planen för livsmedelstillsyn
               Tillsynsplanen för hälsoskyddet
               Tillsynsplanen över tobaks- och läkemedelslagen
               Tillsynen av djurens hälsa och välbefinnande
            Livsmedelslokaler och anläggningar
               Aktuellt om livsmedelstillsyn
               Anmälningar och ansökningar
               Egenkontroll
               Import och export av livsmedel
               Hemmet som livsmedelslokal
               Kontaktmaterial för livsmedel
               Förpackningspåskrifter och information som måste uppges om livsmedel
            Utomhusförsäljning och rörliga livsmedelslokaler
            Misstanke om matförgiftning
            Hälsoskydd
               Tillsyn över sanitära olägenheter i offentliga lokaler
               Hushållsvatten
               Anmälningar enligt hälsoskyddslagen
            Tobakkontroll
         Miljöskydd och -tillsyn
            Miljöskyddsföreskrifter
               Allmänna bestämmelser
               Byggplatsvatten, avloppsvatten, toalettavfall, mottagningsplatser för snö och hantering av gödselmedel
               Lagring av kemikalier
               Hantering av avfall och förebyggande av rökolägenheter
               Bekämpning av buller, vibrationer och damm
               Övriga bestämmelser
            Miljötillsyn, tillstånd och anvisningar
               Tillsynsplaner och avgifter
               Miljötillstånd, anmälningar och registrering
               Bulleranmälningar
               Rening av förorenad markgrund
               Övriga anmälnings- och tillståndsförfaranden
               Miljöskador och -brott
            Program för miljöskyddet
               Klimatskyddet
               Luftskyddet
               Handlingsplanen för bullerbekämpning
               Vattenskydd
               Skyddet av naturen och markgrunden
               Upphandlingar och materialeffektivitet
            Stadens miljöpolitik och -rapportering
               Miljöpolitiken
               Miljörapportering
               Miljöstatistik
               Miljöstyrningen i ämbetsverk och institutioner
               Helsingfors stads miljöpris
            Luftkvalitet och buller
               Faktorer som påverkar luftkvaliteten
               Miljöbuller och dess källor
               Bullerutredning
               Tysta områden
            Miljömedvetande och -fostran
               Stora Räntan
               Miljöutbildning
               Material för miljöfostran
               Tjänster för dagvård och skolor
               Naturcentra och -skolor
               Ekostödverksamhet
            Miljöansvarsfullhet i företag och evenemang
               Klimatpartnerna
               Ekokompassen
               Miljöansvarsfullhet vid evenemang
Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼